Sprawdź również:

58
Zamów

Poniżej znajduje się pełny tekst regulaminu promocji Domena za darmo organizowanej przez NQ.pl. Oferta jest dostępna od 1 czerwca 2012 roku. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i skorzystania z promocji!

Regulamin promocji „Domena za darmo"

§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki przebiegu oraz zasady korzystania z akcji promocyjnej „Domena za darmo”, zwanej dalej Promocją.
 2. Organizatorem Promocji jest Netlink sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, ul. Korabnicka 9 zwana dalej Operatorem. Spółka zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000192983. NIP: 944-19-79-093 REGON: 357196937.
 3. Niniejszy dokument stanowi jedyną podstawę prawną określającą zasady Promocji „Domena za darmo”.
 4. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej Operatora http://www.nq.pl.

§2 Czas trwania Promocji

 1. Promocja obowiązuje od 1 czerwca 2012r. do odwołania.
 2. Za datę uczestnictwa w Promocji uznaje się datę zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Operatora.

§3 Uczestnicy Promocji

 1. Promocja jest skierowana do nabywców, zwanych dalej Klientami, następujących usług świadczonych przez Operatora: NQ.start, NQ.biznes, NQ.profesja, NQ.vip, serwerów dedykowanych i serwerów VPS. Usługi te są zwane Usługami Nadrzędnymi.
 2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wniesienie opłaty za Usługę Nadrzędną lub zawarcie z Operatorem umowy o świadczenie Usługi Nadrzędnej.
 4. Poprzez akceptację niniejszego regiulaminu, Klient akceptuje również regulaminy i warunki rejestracji domen poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie domenami (NASK, Eurid, ICANN) oraz wyraża zgodę na publikację przez Eurid i ICANN danych w bazie WHOIS. Regulaminy dostępne są na stronie Operatora: https://nq.pl/o-nas/regulamin

§4 Zasady Promocji

 1. Klient, który w trakcie trwania Promocji, zamówi i opłaci dowolnie wybraną Usługę Nadrzędną z listy przedstawionej w §3 pkt. 1, lub też podpisze z Operatorem umowę o świadczenie Usługi Nadrzędnej, może bezpłatnie otrzymać wskazaną przez siebie domenę internetową na okres jednego roku, zwaną Darmową Domeną.
 2. Darmową Domeną może być wyłącznie domena zawierającą jedną z następujących końcówek: .pl, .eu, .com, .org, .info, .biz, net
 3. Klient podaje nazwę wybranej przez siebie Darmowej Domeny poprzez wypełnienie określonego pola w formularzu rejestracyjnym Usługi Nadrzędnej lub wysyłając taką dyspozycję drogą e-mail.
 4. Darmowa Domena w chwili rejestrowania jej przez Operatora na rzecz Klienta musi być domeną wolną do rejestracji w systemie rejestratora tej domeny.
 5. Operator rejestruje Darmową Domenę na rzecz Klienta na okres 12 miesięcy. Rejestracja następuje w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania płatności za Usługę Nadrzędną, lub od dnia podpisania umowy na świadczenie Usługi Nadrzędnej.
 6. Operator przed zarejestrowaniem Darmowej Domeny może zażądać od Klienta kopii dowodu poświadczającego tożsamość (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną nie prowadzącego działalności gospodarczej) lub zaświadczeń potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej: kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny odpis z KRS, REGON, NIP.

§5 Wyłączenia

 1. Klient, który jednocześnie skorzystał z Promocji „Domena za darmo” oraz programu „Gwarancja Satysfakcji” zostanie obciążony kosztem rejestracji Darmowej Domeny, zgodnie z cennikiem Operatora obowiązującym na dzień rejestracji Darmowej Domeny.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012r.
 2. Warunki Promocji mogą ulec zmianie w trakcie jej trwania, przy czym zmiany te nie mogą naruszyć nabytych praw Klientów. W przypadku zmiany warunków Promocji, Operator niezwłocznie poinformuje o nich na swojej stronie internetowej.
 3. W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług spółki Netlink sp. z o.o. dostępnego na stronie internetowej Operatora.