1. Właścicielem witryny oraz administratorem danych osobowych podanych doborowolnie przez Użytkowników na tej witrynie jest NQ.pl Sp. z.o.o, ul. Korabnicka 9, 32-050 Skawina. NIP: 9441979093, REGON: 357196937. Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000192983. Kapitał zakładowy spółki (w całości wpłacony) wynosi: 50.000 zł.
 2. Kontakt z NQ.pl jest możliwy poprzez:
  a) e-mail - pod adresem: bok@nq.pl;
  b) pocztę tradycyjną - pod adresem: NQ.pl Sp. z.o. o, ul. Korabnicka 9, 32-050 Skawina;
  c) telefon - pod numerem: 122567850 (w godzinach pracy biura).
 3. Państwa dane osobowe zostały nam przekazane podczas rejestracji za pośrednictwem naszej witryny.
 4. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia usługi przez Operatora.
 5. Państwa dane są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) - c) oraz f) RODO w celach:
  a) zawarcia i realizacji umowy;
  b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na NQ.pl;
  c) marketingu i promocji produktów i usług NQ.pl (jeśli taka zgoda została udzielona);
  d) wystawianie faktur i przyjmowanie płatności;
  e) windykacja należności oraz obrona przed roszczeniami;
  f) obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego;
  g) archiwalnych;
  h) wykrywania nadużyć i zapobiegania im.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.
 7. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO) będzie realizowane do momentu wycofania takiej zgody.
 8. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  a) podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;
  b) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami;
  c) rejestratorom nazw domen;
  d) dostawcom certyfikatów SSL;
  e) operatorom płatności elektronicznych;
 9. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza obszar EOG, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi dla Państwa. W szczególności dane będą przekazywane do podmiotów dostarczających certyfikaty SSL, zlokalizowanych na terenie USA.
 10. Przysługują Państwu następujące prawa:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO);
  b) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO);
  c) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  d) ograniczenia przetwarzania danych ( tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych - stosownie do złożonego wniosku ) w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  f) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
 11. Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 12. W serwisie NQ.pl, wykorzystywane są pliki cookies (ciasteczka) w celach:
  a) analitycznych - generowane przez system analityczny Google Analitics - gromadzone są w celach statystycznych i nie zawierają danych Użytkowników typu imiona, nazwiska, nazwy firm itp. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej, możliwość przyjmowania plików cookies. Wyłączenie obsługi plików cookies nie ogranicza możliwości korzystania z serwisu.
  b) reklamowych - generowane przez system reklamowy Google AdWords - służą do wyświetlania spersonalizowanych reklam dla Użytkowników i nie zawierają danych typu: imiona, nazwiska, nazwy firm itp. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej, możliwość przyjmowania plików cookies. Wyłączenie obsługi plików cookies nie ogranicza możliwości korzystania z serwisu.
  c) autoryzacyjnych - mechanizmy logowania użytkownika do systemu wymagają zapamiętania odpowiednich danych w plikach cookies w celu wzmocnienia bezpieczeństwa mechanizmów logowania.
 13. Obsługę plików cookies można wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe instrukcje jak tego dokonać można znaleźć na stronach internetowych dostawców przeglądarek internetowych.