Poniżej znajduje się pełny tekst regulaminu promocji Bezpieczna poczta z SEJFMail. Oferta jest dostępna od 11 marca 2016 roku. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i skorzystania z promocji!

Regulamin promocji "Bezpieczna poczta z SEJFMail"

Rozdział 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki przebiegu oraz zasady korzystania z akcji promocyjnej „Bezpieczna poczta z SEJFMail”, zwanej dalej Promocją.
 2. Organizatorem Promocji jest Netlink sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, ul. Korabnicka 9 zwana dalej Operatorem. Spółka zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000192983. NIP: 944-19-79-093 REGON: 357196937.
 3. Niniejszy dokument stanowi jedyną podstawę prawną określającą zasady Promocji „Bezpieczna poczta”.
 4. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej Operatora nq.pl/o-nas/regulamin
 5. Usługa SEJFMail, SEJFMail – opcja rozszerzająca Usługę Nadrzędną, umożliwiająca dodatkową archiwizację poczty e-mali obsługiwanej na serwerach Operatora.
 6. Usługa Nadrzędna – jedna z usług hostingowych świadczona na rzecz Klienta przez Operatora: NQ.start, NQ.biznes, NQ.profesja, NQ.vip, serwer VPS lub serwer dedykowany.
 7. Nowy Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (posiadająca zdolność prawną), która zamierza nabyć Usługę Nadrzędną.
 8. Obecny Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (posiadająca zdolność prawną) posiadająca aktywną, opłaconą Usługę Nadrzędną.

Rozdział 2. Czas trwania Promocji

 1. Promocja obowiązuje od 11 marca 2016 do odwołania.
 2. Za datę uczestnictwa w Promocji uznaje się datę aktywacji Usługi Nadrzędnej.

Rozdział 3. Uczestnicy Promocji

 1. Promocja jest skierowana do:
  a) Nowych Klientów – którzy w trakcie trwania promocji zarejestrują dowolną usługę nadrzędną,
  b) Obecnych Klientów – którzy w trakcie trwania promocji dokonają aktywacji usługi SEJFMail.
 2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wniesienie opłaty za usługę nadrzędną oraz (w przypadku zamówienia pakietu innego niż SEJFMail 20GB) usługę SEJFMail.

Rozdział 4. Zasady Promocji

 1. Klient uprawniony do skorzystania z Promocji, może:
  a) otrzymać pakiet rozszerzający SEJFMail 20 GB na okres 1 roku za darmo, lub
  b) nabyć jeden z pozostałych pakietów usługi SEJFMail w pierwszym roku w promocyjnej cenie zgodnie z poniższą tabelą:
Pakiet Cena standardowa Cena promocyjna
SEJFMail 20 GB 99 zł 0 zł
SEJFMail 100 GB 349 zł 249 zł
SEJFMail 200 GB 599 zł 399 zł
SEJFMail 400 GB 999 zł 699 zł
 1. Aby skorzystać z promocji, należy aktywować usługę SEJFMail w panelu administracyjnym Usługi Nadrzędnej w trakcie trwania promocji.
 2. Aktywacja usługi następuje poprzez wybór opcji SEJFMail, akceptację regulaminów, ustalenie Administratora SEJFMail oraz hasła dostępowego do panelu usługi SEJFMail.
 3. Potwierdzeniem poprawnej aktywacji Usługi SEJFMail jest przesłana przez Operatora wiadomość e-mail na adres podany podczas aktywacji.
 4. W przypadku wyboru opcji innej niż SEJFMail 20GB, do wiadomości będącej potwierdzeniem aktywacji, dołączona zostanie proforma na opłacenie usługi.
 5. Warunkiem poprawnego funkcjonowania usługi SEJFMail jest obsługa poczty e-mail Klienta przez Usługę Nadrzędną. Dokładny opis działania opcji rozszerzającej SEJFMail jest podany na stronie internetowej Operatora: https://nq.pl/rozwiazania/sejfmail
 6. W przypadku wygaśnięcia opłaconego okresu abonamentowego za Usługę Nadrzędną przed końcem okresu abonamentowego Usługi SEJFMail, Klientowi który nie odnowi Usługi Nadrzędnej nie przysługuje zwrot części lub całości dokonanej opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres Usługi SEJFMail lub jakikolwiek inny ekwiwalent tejże opłaty.
 7. Odnowienie Usługi SEJFMail na kolejne okresy abonamentowe będzie odbywać się na standardowych warunkach, obowiązujących w dniu przesłania Klientowi proformy na prolongatę usługi.
 8. Klient nie jest zobowiązany do odnowienia Usługi Nadrzędnej oraz opcji rozszerzającej SEJFMail na kolejne okresy abonamentowe.

Rozdział 5. Wyłączenia

 1. Usługa SEJFMail działa wyłącznie jako dodatek do Usług Nadrzędnych. Rezygnacja z Usługi Nadrzędnej na podstawie Gwarancji Satysfakcji lub też nieopłacenie usługi w określonym na proformie lub fakturze terminie spowoduje jednoczesną blokadę Usługi Nadrzędnej oraz Usługi SEJFMail.
 2. W ramach promocji, Klient może zakupić/otrzymać jedną usługę SEJFMail do jednej Usługi Nadrzędnej.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Operatora, chyba że Operator postanowi inaczej.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 marca 2016r.
 2. Warunki Promocji mogą ulec zmianie w trakcie jej trwania, przy czym zmiany te nie mogą naruszyć nabytych praw Klientów. W przypadku zmiany warunków Promocji, Operator niezwłocznie poinformuje o nich na swojej stronie internetowej.
 3. W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług spółki Netlink sp. z o.o. dostępnego na stronie internetowej Operatora.