Ochrona danych osobowych oraz bezpieczeństwo osób, korzystających z serwisu NQ.pl jest dla nas kluczowym elementem. Dlatego dbamy o to, by każdy element naszego serwisu oraz infrastruktury technicznej gwarantował należyty poziom bezpieczeństwa.

Polityka prywatności

Pliki cookies (ciasteczka)

W serwisie NQ.pl, wykorzystywane są pliki cookies (ciasteczka) w celach:

  • analitycznych - generowane przez system analityczny Google Analitics - gromadzone są w celach statystycznych i nie zawierają danych Użytkowników typu imiona, nazwiska, nazwy firm itp. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej, możliwość przyjmowania plików cookies. Wyłączenie obsługi plików cookies nie ogranicza możliwości korzystania z serwisu.
  • reklamowych - generowane przez system reklamowy Google AdWords - służą do wyświetlania spersonalizowanych reklam dla Użytkowników i nie zawierają danych typu: imiona, nazwiska, nazwy firm itp. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej, możliwość przyjmowania plików cookies. Wyłączenie obsługi plików cookies nie ogranicza możliwości korzystania z serwisu.
  • autoryzacyjnych - mechanizmy logowania użytkownika do systemu wymagają zapamiętania odpowiednich danych w plikach cookies w celu wzmocnienia bezpieczeństwa mechanizmów logowania.

Obsługę plików cookies można wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe instrukcje jak tego dokonać można znaleźć na stronach internetowych dostawców przeglądarek internetowych:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Netlink Sp. z.o.o, ul. Korabnicka 9, 32-050 Skawina. NIP: 9441979093, REGON: 357196937. Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000192983. Kapitał zakładowy spółki (w całości wpłacony) wynosi: 50.000 zł (zwany dalej Operatorem, NQ.pl)
Kontakt z NQ.pl jest możliwy poprzez:
- e-mail - pod adresem: ado@nq.pl
- pocztę tradycyjną - pod adresem: Netlink Sp. z.o.o, ul. Korabnicka 9, 32-050 Skawina
- telefon – pod numerem: +48.122567850 (w godzinach 9.00-17.00)

Skąd posiadamy Państwa dane osobowe

Państwa dane zostały nam podane podczas rejestracji usługi poprzez użycie mechanizmów udostępnionych w witrynach internetowych należących do NQ.pl.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych do celów zawarcia i realizacji umowy z NQ.pl ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) – c) oraz f) RODO w celach:
- zawarcia i realizacji umowy;
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na NQ.pl;
- marketingu i promocji produktów i usług NQ.pl (jeśli taka zgoda została udzielona);
- wystawianie faktur i przyjmowanie płatności;
- windykacja należności oraz obrona przed roszczeniami;
- obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego;
- archiwalnych;
- wykrywania nadużyć i zapobiegania im.

Jak długo Państwa dane osobowe są przetwarzane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO) do momentu wycofania przez Państwa takiej zgody.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
- podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;
- podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami;
- rejestratorom nazw domen;
- dostawcom certyfikatów SSL;
- operatorom płatności elektronicznych;

Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza obszar EOG, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi dla Państwa. W szczególności dane będą przekazywane do podmiotów dostarczających certyfikaty SSL, zlokalizowanych na terenie USA.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO);
2. sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO);
3. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym)
w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
4. ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku) w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego* – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
* do dnia 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych. Po 25 maja 2018 właściwym organem będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.