Regulamin świadczenia usług NQ.pl

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług przez Operatora na rzecz Klienta.
2. Operator – Netlink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie przy ul. Korabnicka 9, kod pocztowy 32-050, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 192983, Kapitał zakładowy w całości wniesiony 50.000zł. NIP: 944-19-79-093. Dane kontaktowe Operatora: adres email: pomoc@nq.pl, telefon: +48122567850, fax: +48122764399. Koszt połączenia telefonicznego – jak za połączenie lokalne.
3. Klient – osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca lub korzystająca z usług świadczonych przez Operatora.
4. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Operatora w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Usługa – usługa świadczona bezpośrednio przez Operatora lub pośrednio poprzez inny podmiot na podstawie zawartej innej umowy.
6. Serwer Wirtualny - jedna z wymienionych Usług: NQ.start, NQ.biznes, NQ.profesja, NQ.vip, NQ.developer, NQ.team.
7. Limit transferowy – liczba określająca poziom ruchu, jaki może zostać obsłużony przez Usługę w określonym okresie czasowym, bez konieczności dokonywania dopłat do standardowej ceny Usługi. Zliczaniu podlega ruch generowany w obu kierunkach (do serwera, od serwera) przez protokoły SMTP, POP3, IMAP, FTP, HTTP i inne z wyłączeniem ruchu w sieci lokalnej Operatora.
8. Domena - unikatowy ciąg znaków w formacie zgodnym ze standardami technicznymi dla domen, który może być zarejestrowany przez Rejestratora z pośrednictwem Operatora.
9. Rejestrator – podmiot trzeci, świadczący usługi rejestracji domen, którego usługi Operator oferuje Klientom jako pośrednik.
10. Dokonanie rejestracji Usługi przez Klienta – nawet jeśli nie dokonał on zapłaty za tą usługę – jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
11. Tryb testowy – sposób działania wybranych Usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora w którym możliwe jest jej przetestowanie przez Klienta bez uiszczenia opłaty abonamentowej. Usługa w tym trybie może pozostać przez okres 14 dni od daty rejestracji lub inny uzgodniony z Operatorem. Operator może ograniczyć działanie Usługi w przypadku nadmiernego wykorzystania zasobów, przekraczające znamiona testów i prób. Usługami, które mogą być uruchomione w trybie testowym to: Serwery Wirtualne.
12. Gwarancja satysfakcji – dodatkowa gwarancja udzielana przez Operatora na mocy której Klient może odstąpić od umowy zawartej z Operatorem na świadczenie usługi Serwera Wirtualnego (wyłącznie) w ciągu 30 dni od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. Klient ma prawo do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów za usługę tak jak w normalnym trybie odstąpienia od umowy.
13. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
14. Do poprawnego korzystania ze strony internetowej Operatora, zamawiania oraz korzystania z Usług, wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową Google Chrome w aktualnej wersji lub inną równorzędną. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługą plików cookie (ciasteczka).
15. Opisy wszystkich oferowanych usług, główne cechy świadczenia usług, Regulamin świadczenia usług oraz dane identyfikujące Operatora znajdują się na stronie internetowej Operatora http://www.nq.pl/.
16. Operator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206.

Rozdział 2. Ochrona danych osobowych
17. Administratorem danych osobowych Klienta jest Operator, a Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych Operatorowi podczas rejestracji Usługi, zgodnie z treścią obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania, oraz do żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 powołanej ustawy, o ile ten sprzeciw nie jest sprzeczny z uprawnieniami nadanymi Operatorowi przez zapisy tej ustawy.
18. Operator oświadcza, że dane osobowe zbierane podczas rejestracji Usługi służą wyłącznie świadczeniu tej Usługi przez Operatora, do wystawiania dokumentów księgowych oraz przekazywania drogą e-mail informacji o funkcjach usług własnych, informacji technicznych oraz handlowych – po wyrażeniu dodatkowej zgody.
19. Klient oświadcza, iż zna swoje prawo do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.
20. Operator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem danych niezbędnych podczas procesu zamówienia usług, dla których Operator występuje wyłącznie w roli pośrednika, a przekazanie danych jest niezbędne do zapewnienia możliwości świadczenia usługi.

Rozdział 3. Zamawianie usługi i zawarcie umowy
21. Klient dokonuje rejestracji usługi poprzez użycie formularzy dostępnych na stronie internetowej Operatora http://www.nq.pl/.
22. Dokonanie rejestracji lub rezerwacji Usługi jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stronami na czas trwania okresu abonamentowego. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest przesłany przez Operatora komunikat za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres email.
23. Uruchomienie Usługi dla Konsumenta nastąpi po otrzymaniu zapłaty, nie wcześniej jednak niż 14 dni po zawarciu umowy. Na wyraźnie żądanie Konsumenta, Usługa może być uruchomiona wcześniej. Uruchomienie Usługi dla Klienta niebędącego Konsumentem nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty.
24. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy z Operatorem bez podawania przyczyny oraz ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, jeśli Usługa nie została uruchomiona lub działa w Trybie testowym.
25. Sposób oraz forma odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest opisana w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Operator prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie odstąpienia od umowy.
26. Jeśli Usługa na wyraźne żądanie Konsumenta została uruchomiona w pełni przed upływem 14 dni od jej zawarcia, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
27. Usługi o których mowa w paragrafie powyżej to : rejestracja lub odnowienie domeny internetowej, zamówienie certyfikatu SSL oraz inne usługi mające charakter indywidualny.
28. Termin uruchomienia usługi, dla której Operator jest pośrednikiem (np.: certyfikat SSL, domena internetowa) może być uzależniony od zewnętrznego dostawcy usługi lub spełnienia dodatkowych warunków przez Klienta.
29. Operator zastrzega sobie prawo nie uruchomienia lub zablokowania Usługi, jeśli podczas jej rejestracji Klient wprowadził nieprawdziwe lub wątpliwe dane.
30. W Trybie testowym limit transferowy jest ustalony na poziomie 5% całkowitego Limitu transferowego przypadającego na okres 14 dni, dla odpowiedniej Usługi.
31. Operator zobowiązuje się do wysłania dokumentu proforma w ciągu 2 dni roboczych od chwili rejestracji Usługi.
32. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Operator zwróci Klientowi niezwłocznie (nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta) dokonane płatności za pomocą takiego samego sposobu jakim posłużył się Klient, lub innego sposobu na który zgodzi się Klient.
33. Minimalny czas trwania umowy określa okres abonamentowy.
34. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy uważa się ją za niezawartą.

Rozdział 4. Płatności
35. Operator wystawia fakturę VAT za Usługę niezwłocznie po otrzymaniu płatności w pełnej, wymaganej wysokości.
36. Wpłacona kwota abonamentowa nie podlega zwrotowi z wyjątkiem paragrafu 12, 24 niniejszego regulaminu.
37. Zmiana Usługi świadczonej przez Operatora w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego na tańszą, dostępną w ofercie Operatora, nie skutkuje zmianą długości trwania tego okresu.
38. Wszelkie opłaty za Usługi, w tym za aktywacje Usług, dokonywane są przez Klienta z góry w terminie określonym w przesłanej proformie.
39. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek i cen, czyli ewentualne obniżki lub podwyżki nie dotyczą Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.
40. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy lub ich wpłaty do kasy Operatora.
41. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, itd.).
42. Za Usługi Klient może dokonać płatności poprzez przelew bankowy na rachunek Operatora oraz płatności online.
43. Wszelkie koszty związane z dokonaniem płatności (np. prowizje bankowe) ponosi Klient.

Rozdział 5. Odnowienie usługi
44. Najpóźniej 14 dni przed końcem opłaconego okresu abonamentowego dla Usługi, Operator wystawia i przesyła dokument proforma na kolejny okres abonamentowy. Do zawarcia nowej Umowy dochodzi w momencie gdy Operator otrzyma zapłatę za Usługę na kolejny okres. Nowa Umowa jest zawierana na okres zgodny z opłaconym okresem abonamentowym wybranym przez Klienta. W przypadku braku dokonania zapłaty przed rozpoczęciem obowiązywania nowej Umowy, dotychczasowa Umowa wygasa, Usługa jest blokowana, a po kolejnych 14 dniach usuwana z serwerów Operatora.
45. Operator dołącza do dokumentu proforma na kolejny okres abonamentowy aktualną treść regulaminu. Dokonanie zapłaty za Usługę jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień tego regulaminu.
46. Umowa wygasa jeśli Klient nie dokona opłaty za kolejny okres abonamentowy Usługi przed upływem ważności okresu testowego lub dotychczasowego okresu abonamentowego.

Rozdział 6. Korzystanie z usług Operatora
47. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, bez zwrotu nie wykorzystanej proporcjonalnej części abonamentu, jeśli zostaną naruszone postanowienia niniejszego regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Przyczyną rozwiązania umowy mogą być również: wysyłanie spamu, wykorzystywanie Usługi do celów, które skutkują ograniczanie dostępności Usług innym Klientom, działanie na szkodę Operatora, wykorzystywanie Usługi do celów niezgodnych z prawem, normami współżycia społecznego lub godzących w prawa osób trzecich.
48. Rozwiązanie umowy w trybie opisanym we wcześniejszym paragrafie Regulaminu następuje w formie pisemnej i będzie dostarczane listem poleconym na adres Klienta zapisany w bazie danych Operatora. Blokada serwisu będącego podstawą do rozwiązania umowy może zostać nałożona przed dostarczeniem powiadomienia o rozwiązaniu umowy.
49. Klient może wypowiedzieć umowę z Operatorem w każdym czasie bez podawania przyczyny.
50. Wypowiedzenie umowy przez Klienta nie zobowiązuje w żaden sposób Operatora do zwrotu opłaty abonamentowej.
51. Operator nie obsługuje serwisów o treści pornograficznej lub erotycznej. Nie utrzymuje również serwisów, których treść w jakikolwiek sposób może być sprzeczna z obowiązującym prawem, lub może być szkodliwa dla małoletnich. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji przesyłanych przez Klienta pocztą elektroniczną ani za treść informacji publikowanych przez niego w sieci Internet.
52. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia plików umieszczonych przez Klienta na serwerach Operatora, a w szczególnym przypadku do blokady całych stron www Klienta, jeśli pliki te umożliwiają użytkowanie serwerów Operatora przez osoby trzecie w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem. Prawo to dotyczy również sytuacji, w której istnienie tych plików wpływa na obciążenie serwera w stopniu przekraczającym zwykłe jego użytkowanie.
53. W razie otrzymania zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej informacji o znajdowaniu się na serwerach w ramach udostępnionej Usługi treści zabronionych, Operator jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia lub dokonania blokady dostępu do tych treści, a w skrajnym przypadku do zawieszenia świadczenia Usługi. Operator niezwłocznie powiadomi Klienta o takim zdarzeniu.
54. Klient jest zobowiązany do ochrony haseł dostępowych do Usługi i zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań mających na celu złamanie haseł innych użytkowników pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy w trybie paragrafu 47 niniejszego regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę haseł do Usługi lub ich użycie przez nieuprawnione osoby.
55. Określony w specyfikacji Usługi Limit transferowy jest wielkością podawaną w skali rocznego okresu abonamentowego. W comiesięcznym rozliczeniu brana jest pod uwagę część limitu przypadająca na okres jednego miesiąca kalendarzowego.
56. Operator ma prawo do odmówienia rejestracji czy świadczenia Usługi w przypadku gdy Klient zalegał wcześniej z opłatami na rzecz Operatora lub nie stosował się do zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 7. Obowiązki Operatora, jego odpowiedzialność oraz postępowanie reklamacyjne
57. Operator zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia na rzecz Klienta Usług, za które Klient dokonał zapłaty, chyba że Umowa zostanie rozwiązana wskutek wykorzystywania Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub obowiązującego prawa.
58. Operator dołoży wszelkich starań aby świadczone przez niego Usługi były pozbawione wad.
59. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania Usługi, na skutek działania czynników niezależnych od Operatora (awarie sprzętu, łączy i oprogramowania u operatorów, z których usług korzysta Operator) lub działania sił wyższych.
60. Operator gwarantuje dostępność Usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,8% w skali roku.
61. W przypadku zawinionego braku ciągłości działania Usług wykonywanych przez Operatora, trwającego przez okres co najmniej 24 godzin, Operator w ramach rekompensaty zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego dla tych usług o jeden miesiąc za każde 24 godziny ciągłej przerwy w świadczeniu Usług.
62. W przypadku szkody poniesionej przez Klienta, za którą odpowiedzialność może ponosić Operator na podstawie postanowień niniejszego regulaminu, wysokość roszczenia nie może przekraczać kwoty abonamentu, jaki został przez Klienta zapłacony w danym okresie abonamentowym.
63. W przypadku wystąpienia konieczności czasowego wyłączenia świadczonych Usług, Operator poinformuje o tym fakcie Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
64. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Operatora, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
65. Reklamacja musi zostać sporządzona przez Klienta w formie pisemnej i przesłana na adres siedziby Operatora (określony w paragrafie 2). Reklamacja musi zawierać wyczerpujący opis przedmiotu reklamacji oraz okoliczności uzasadniające zgłoszenie.
66. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie do 14 dni od daty doręczenia reklamacji.
67. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez skierowanie sprawy do organizacji konsumenckich takich jak: Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie.
68. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na serwerze Klienta przez niego, lub inne osoby, które uzyskały dostęp do serwera.

Rozdział 8. Świadczenie usługi rejestracji oraz odnowienia domeny
69. Operator udostępnia Klientowi na swojej stronie internetowej mechanizmy pozwalające na zamówienie domeny internetowej. Skorzystanie z tych mechanizmów przez Klienta oznacza udzielenie Operatorowi zgody na pośredniczenie w uruchomieniu domeny, a także na przekazywanie w niezbędnym zakresie danych osobowych innym podmiotom, w celu zarezerwowania lub zarejestrowania zamówionej domeny. Lista w/w podmiotów zostanie udostępniona na żądanie Klienta.
70. Operator nie może zapewnić dostępności domeny wybranej przez Klienta do momentu jej rejestracji. W szczególności, Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji domeny w przypadku, gdy:
a) nazwa domeny jest zarezerwowana lub zarejestrowana,
b) prowadzone jest już postępowanie rejestracyjne w stosunku do wskazanej domeny, lub zostanie ono rozpoczęte przez inny podmiot przed zarejestrowaniem przez Operatora wpłaty Klienta,
c) Klient poda błędne dane, nazwa domeny jest błędna lub wybrana przez Klienta nazwa domeny nie znajduje się w ofercie Operatora,
d) złożona dyspozycja rejestracji domeny jest niekompletna lub błędna,
e) Klient nie jest uprawniony do rejestracji domeny lub nie dopełni formalności rejestracyjnych
f) wystąpią inne niezależne przyczyny uniemożliwiające rejestrację, lub Rejestrator odmówi świadczenia usługi,
71. Klientowi przysługuje zwrot pełnej kwoty uiszczonej z tytułu rejestracji domeny w przypadku kiedy rejestracja tej domeny nie jest możliwa.
72. Klient dysponuje pełnym prawem do dysponowania domeną zakupioną za pośrednictwem Operatora. Operator zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Klienta w zakresie zarządzania domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą narzędzi udostępnianych na stronach internetowych Operatora.
73. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) rejestrację domeny w złej wierze,
b) zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot,
c) zablokowanie lub zajęcie przez inny podmiot,
d) usunięcie domeny na skutek nieuregulowania opłaty abonamentowej w stosownym terminie.
74. Z chwilą wydania Klientowi kodu autoryzacyjnego dla domeny, Operator zostaje zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za dalsze funkcjonowanie domeny.
75. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, dotyczących domen, stosuje się przepisy zawarte w regulaminach właściwych Rejestratorów i Rejestrów.

Rozdział 9. Świadczenie usługi hostingu stron WWW
76. Świadczenie Usługi serwera wirtualnego (lub inaczej hostingu stron WWW) polega na udostępnieniu Klientowi wydzielonego fragmentu infrastruktury serwerowej Operatora, która pozwala na utrzymywanie stron WWW, poczty elektronicznej e-mail oraz innych dodatków określonych w specyfikacji danej usługi.
77. Klient podczas rejestracji usługi określa login i hasło służące do logowania się do panelu administracyjnego serwera, za pośrednictwem którego możliwe jest konfigurowanie Usługi.
78. Dane niezbędne do poprawnego użytkowania Usługi dostępne są w panelu administracyjnym oraz są przesyłane na adres email Klienta po rejestracji.
79. Dla usługi serwera wirtualnego zdefiniowane są parametry bezpieczeństwa, limitujące działanie tej usługi. Limity te są opublikowane na stronie internetowej Operatora. Przekroczenie limitów może skutkować ograniczeniem działania Usługi. Klient jest zobowiązany do przestrzegania tych limitów.
80. Operator nie jest zobowiązany do sporządzenia kopii zapasowych danych gromadzonych przez Klienta w ramach Usługi oraz do przywrócenia tych danych w razie ich utraty przez Klienta.

Rozdział 10. Świadczenie usługi zamawiania oraz instalacji certyfikatów SSL
81. Klient poprzez złożenie zamówienia, upoważnia Operatora do występowania w jego imieniu przed podmiotem certyfikującym w celu zamówienia certyfikatu SSL.
82. Operator świadczy usługę zamówienia oraz instalacji certyfikatów SSL, których wystawcami są zewnętrzne podmioty certyfikujące.
83. Klient może zainstalować więcej niż jeden certyfikat SSL w ramach jednej Usługi.
84. Specyfikacja oferowanych certyfikatów znajduje się na stronie internetowej Operatora oraz w panelu administracyjnym Usługi.
85. W zależności od typu certyfikatu, Klient jest zobowiązany do wykonania dodatkowych czynności weryfikacyjnych, wymaganych przez wystawcę certyfikatu. Ich niedopełnienie nie może być podstawą roszczeń reklamacyjnych w stosunku do Operatora. Opis weryfikacji jest dostępny z poziomu strony internetowej Operatora: www.nq.pl/uslugi/certyfikatyssl oraz w panelu administracyjnym NQ.Admin w dziale Certyfikaty SSL
86. Operator udostępni Klientowi narzędzia umożliwiające zamówienie oraz samodzielną instalację certyfikatu.
87. Klient chcący zainstalować certyfikat SSL zakupiony poza Operatorem, zobowiązany jest do dostarczenia Operatorowi kompletnych plików stanowiących certyfikat SSL.
88. Szczegółowe specyfikacje oraz ogólne warunki świadczenia usług certyfikatów SSL są dostępne na stronach internetowych wystawców: https://www.geotrust.com/ - dla GeoTrust True BusinessID, GeoTrust True BusinessID Wildcard, GeoTrust True BusinessID EV; https://www.rapidssl.com/ - dla RapidSSL, RapidSSL Wildcard; https://www.positivessl.com/ - dla Comodo Positive SSL oraz Comodo Positive SSL Wildcard. Klient zamawiający certyfikat SSL powinien zaakceptować warunki wystawcy oraz zapoznać się z treścią właściwego regulaminu.

Rozdział 11. Poufność danych
89. Operator oświadcza, że jego infrastruktura jest zabezpieczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnym, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz.1024).
90. Operator dołoży wszelkich starań celem zapewnienia Klientowi tajemnicy komunikacji i przechowywania danych, która obejmuje informacje przekazywane z i do publicznej sieci Internet oraz dane dotyczące Klienta - tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Operatora i tylko w przypadku, w którym informacje objęte tajemnicą nie są jawne z zasady, ich ujawnienie narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy o ochronie danych osobowych lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte tajemnicą mogą zostać ujawnione jedynie w zakresie i przypadkach określonych w przepisach prawa.
91. Operator nie może wykluczyć zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, które czasowo lub trwale uniemożliwią zapewnienie tajemnicy komunikacji i przechowywania danych Klienta. W wypadku trwałej niemożności zapewnienia tej tajemnicy Operator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Klienta niezwłocznie po powzięciu wiedzy o istnieniu tej okoliczności, wskazując jednocześnie przyczynę, a Klientowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
92. Operator nie może zapewnić poufności danych, które zostały na skutek żądania Klienta bądź jakichkolwiek innych działań Klienta przesłane kanałem komunikacyjnym innym niż najbezpieczniejszy kanał komunikacyjny udostępniany przez Operatora dla usługi wykorzystywanej przez Klienta.
93. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez Operatora tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Klientom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Operatora.
94. Operator nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie zbioru danych w systemie informatycznym Klienta oraz w systemie informatycznym Operatora, w części zarządzanej przez Klienta.
95. Dane Klientów są codziennie archiwizowane, a tak powstałe kopie przechowywane przez okres min. 7 dni. Dane Klientów znajdujące się na serwerach produkcyjnych oraz oraz wszelkich nośnikach danych, zawierających dane archiwalne są chronione przed dostępem osób niepowołanych.

Rozdział 12. Postanowienia końcowe
96. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia publikacji jego treści na stronach www Operatora.
97. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają postanowienia Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz innych przepisów polskiego prawa.