Regulamin świadczenia usług NQ.pl

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług przez Operatora na rzecz Klienta.
 2. Operator – Netlink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie przy ul. Korabnicka 9, kod pocztowy 32-050, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 192983, Kapitał zakładowy w całości wniesiony 50.000zł. NIP: 944-19-79-093. Dane kontaktowe Operatora: adres email: pomoc@nq.pl, telefon: +48.122567850, fax: +48122764399. Koszt połączenia telefonicznego – jak za połączenie lokalne.
 3. Klient – osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca lub korzystająca z usług świadczonych przez Operatora.
 4. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Operatora w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługa – usługa świadczona bezpośrednio przez Operatora lub pośrednio poprzez inny podmiot na podstawie zawartej innej umowy.
 6. Pakiet Hostingowy - jedna z wymienionych Usług: NQ.start, NQ.biznes, NQ.profesja, NQ.vip, NQ.vipL, NQ.vipXL, NQ.developer, NQ.team, SEJFMail, zwana także serwerem wirtualnym.
 7. Limit transferowy – liczba określająca poziom ruchu, jaki może zostać obsłużony przez Usługę w określonym okresie czasowym, bez konieczności dokonywania dopłat do standardowej ceny Usługi. Zliczaniu podlega ruch generowany w obu kierunkach (do serwera, od serwera) przez protokoły SMTP, POP3, IMAP, FTP, HTTP i inne z wyłączeniem ruchu w sieci lokalnej Operatora.
 8. Nazwa Domeny - unikatowy ciąg znaków w formacie zgodnym ze standardami technicznymi dla domen, który może być zarejestrowany przez Operatora lub Rejestratora z którego usług korzysta Operator.
 9. Rejestrator – podmiot trzeci, świadczący usługi rejestracji Nazw Domen, którego usługi Operator oferuje Klientom jako pośrednik.
 10. Rejestr – nadrzędny podmiot zarządzający domeną, wykonujący rejestrację i utrzymanie nazw w tej domenie lub inne czynności dotyczące nazwy domeny.
 11. Dokonanie rejestracji Usługi przez Klienta – nawet jeśli nie dokonał on zapłaty za tą usługę – jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 12. Tryb testowy – sposób działania wybranych Usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora w którym możliwe jest jej przetestowanie przez Klienta bez uiszczenia opłaty abonamentowej. Usługa w tym trybie może pozostać przez okres 14 dni od daty rejestracji lub inny uzgodniony z Operatorem. Operator może ograniczyć działanie Usługi w przypadku nadmiernego wykorzystania zasobów, przekraczające znamiona testów i prób. Usługami, które mogą być uruchomione w trybie testowym to: Pakiety Hostingowe.
 13. Gwarancja satysfakcji – dodatkowa gwarancja udzielana przez Operatora, na mocy której Klient może odstąpić od umowy zawartej z Operatorem na świadczenie usługi Pakietu Hostingowego (wyłącznie) w ciągu 30 dni od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. Klient ma prawo do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów za usługę tak jak w normalnym trybie odstąpienia od umowy.
 14. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 15. Do poprawnego korzystania ze strony internetowej Operatora, zamawiania oraz korzystania z Usług, wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową Google Chrome w aktualnej wersji lub inną równorzędną. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługą plików cookie (ciasteczka).
 16. Opisy wszystkich oferowanych Usług, główne cechy świadczenia usług, Regulamin świadczenia usług oraz dane identyfikujące Operatora znajdują się na stronie internetowej Operatora http://www.nq.pl/.
 17. Operator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206.
 18. Siła wyższa – zdarzenie niezależne od Operatora, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec.
 19. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozdział 2. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Operator.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez kanały określone w rozdziale 1 ust.2.
 3. Klient przekazuje Operatorowi swoje dane osobowe poprzez mechanizmy rejestracyjne oraz komunikacyjne udostępnione przez Operatora.
 4. Podanie danych osobowych do celów zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji umowy.
 5. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) – c) oraz f) RODO w celach:
  a) zawarcia i realizacji umowy;
  b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze;
  c) marketingu i promocji produktów i usług Operatora - jeśli odrębna zgoda marketingowa została udzielona;
  d) wystawianie faktur i przyjmowanie płatności;
  e) windykacja należności oraz obrona przed roszczeniami;
  f) obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego;
  g) archiwalnych;
  h) wykrywania nadużyć i zapobiegania im.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w ustępie poprzedzającym celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta w celu marketingowym na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO), dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Klienta takiej zgody.
 8. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  a) podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;
  b) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Operatora tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Operatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Operatora;
  c) Rejestratorom i Rejestrom Nazw Domen – wskazanym w Regulaminie nazw domen NQ.pl;
  d) dostawcom, wystawcom certyfikatów SSL oraz jednostkom certyfikującym;
  e) operatorom płatności elektronicznych (PayU S.A., Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399).
 9. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane poza obszar EOG, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania dla niego usługi. W szczególności dane będą przekazywane do:
  a) podmiotów dostarczających certyfikaty SSL zlokalizowanych na terenie USA (Rapid Web Services, LLC (thesslstore.com) 146 2nd St. N. #201, St. Petersburg, FL 33701 USA);
  b) Rejestratorom, Rejestrom Nazw Domen zlokalizowanym poza EOG.
 10. Klientowi w zakresie ochrony danych osobowych przysługują następujące prawa:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO);
  b) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO);
  c) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  d) ograniczenia przetwarzania danych ( tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku ) w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie, Klient może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku Klienta, Operator nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych Klienta objętych sprzeciwem, chyba że Operator wskaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  f) do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż Klient ma prawo żądać, by jego dane osobowe zostały przesłane przez Operatora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  h) do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile Klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
 11. Dane osobowe Klienta nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Rozdział 3. Zamawianie usługi i zawarcie umowy

 1. Klient dokonuje rejestracji lub rezerwacji Usługi poprzez użycie formularzy udostępnionych przez Operatora lub przesłanie odpowiedniej dyspozycji drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub telefonicznie.
 2. Dokonanie rejestracji lub rezerwacji Usługi jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stronami na czas trwania okresu abonamentowego. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest przesłany przez Operatora komunikat za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres email.
 3. Uruchomienie Usługi dla Konsumenta nastąpi po otrzymaniu zapłaty, nie wcześniej jednak niż 14 dni po zawarciu umowy. Na wyraźnie żądanie Konsumenta, Usługa może być uruchomiona wcześniej. Uruchomienie Usługi dla Klienta niebędącego Konsumentem nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty.
 4. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy z Operatorem bez podawania przyczyny oraz ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, jeśli Usługa nie została uruchomiona lub działa w Trybie testowym.
 5. Sposób oraz forma odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest opisana w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Operator prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie odstąpienia od umowy.
 6. Jeśli Usługa na wyraźne żądanie Konsumenta została uruchomiona w pełni przed upływem 14 dni od jej zawarcia, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Usługi o których mowa w ustępie poprzedzającym to: rejestracja lub odnowienie domeny internetowej, zamówienie certyfikatu SSL oraz inne usługi mające charakter indywidualny.
 8. Termin uruchomienia Usługi, dla której Operator jest pośrednikiem (np.: certyfikat SSL, Nazwa Domeny) może być uzależniony od zewnętrznego dostawcy Usługi lub spełnienia dodatkowych warunków przez Klienta.
 9. Operator zastrzega sobie prawo nie uruchomienia lub zablokowania Usługi, jeśli podczas jej rejestracji Klient wprowadził nieprawdziwe lub wątpliwe dane.
 10. W Trybie testowym limit transferowy jest ustalony na poziomie 5% całkowitego Limitu transferowego przypadającego na okres 14 dni, dla odpowiedniej Usługi.
 11. Operator zobowiązuje się do wysłania dokumentu proforma w ciągu 2 dni roboczych od chwili rejestracji Usługi.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Operator zwróci Klientowi niezwłocznie (nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta) dokonane płatności za pomocą takiego samego sposobu jakim posłużył się Klient, lub innego sposobu na który zgodzi się Klient.
 13. Minimalny czas trwania umowy określa okres abonamentowy.
 14. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy uważa się ją za niezawartą.
 15. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Operatora o wszelkich zmianach danych osobowych Klienta jak również danych niezbędnych do wystawiania dokumentów księgowych.

Rozdział 4. Płatności

 1. Operator wystawia fakturę VAT za Usługę niezwłocznie po otrzymaniu płatności w pełnej, wymaganej wysokości.
 2. Wpłacona kwota abonamentowa nie podlega zwrotowi z wyjątkami określonymi w rozdziale 1 ust. 12 oraz rozdziale 3 ust. 4 niniejszego regulaminu.
 3. Zmiana Usługi świadczonej przez Operatora w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego na tańszą, dostępną w ofercie Operatora, nie skutkuje zmianą długości trwania tego okresu.
 4. Wszelkie opłaty za Usługi, w tym za aktywacje Usług, dokonywane są przez Klienta z góry w terminie określonym w przesłanej proformie.
 5. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek i cen, czyli ewentualne obniżki lub podwyżki nie dotyczą Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.
 6. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy lub ich wpłaty do kasy Operatora.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, itd.).
 8. Za Usługi Klient może dokonać płatności poprzez przelew bankowy na rachunek Operatora oraz płatności online.
 9. Wszelkie koszty związane z dokonaniem płatności (np. prowizje bankowe) ponosi Klient.

Rozdział 5. Odnowienie usługi

 1. Najpóźniej 14 dni przed końcem opłaconego okresu abonamentowego dla Usługi, Operator przesyła dokument proforma na kolejny okres abonamentowy. Do zawarcia nowej Umowy dochodzi w momencie, gdy Operator otrzyma zapłatę za Usługę na kolejny okres. Nowa Umowa jest zawierana na okres zgodny z opłaconym okresem abonamentowym wybranym przez Klienta. W przypadku braku dokonania zapłaty przed rozpoczęciem obowiązywania nowej Umowy, dotychczasowa Umowa wygasa, Usługa jest blokowana, a po kolejnych 14 dniach usuwana z serwerów Operatora.
 2. Operator dołącza do dokumentu proforma na kolejny okres abonamentowy aktualną treść regulaminu. Dokonanie zapłaty za Usługę jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień tego regulaminu.
 3. Umowa wygasa jeśli Klient nie dokona opłaty za kolejny okres abonamentowy Usługi przed upływem ważności okresu testowego lub dotychczasowego okresu abonamentowego.

Rozdział 6. Korzystanie z usług Operatora

 1. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, bez zwrotu niewykorzystanej proporcjonalnej części abonamentu, jeśli zostaną naruszone postanowienia niniejszego regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Przyczyną rozwiązania umowy mogą być również: wysyłanie spamu, wykorzystywanie Usługi do celów, które skutkują ograniczanie dostępności Usług innym Klientom, działanie na szkodę Operatora, wykorzystywanie Usługi do celów niezgodnych z prawem, normami współżycia społecznego lub godzących w prawa osób trzecich.
 2. Rozwiązanie umowy w trybie opisanym w ustępie poprzedzającym niniejszego Regulaminu, następuje w formie pisemnej i będzie dostarczane listem poleconym na adres Klienta zapisany w bazie danych Operatora. Blokada serwisu będącego podstawą do rozwiązania umowy może zostać nałożona przed dostarczeniem powiadomienia o rozwiązaniu umowy.
 3. Klient może wypowiedzieć umowę z Operatorem w każdym czasie bez podawania przyczyny.
 4. Wypowiedzenie umowy przez Klienta nie zobowiązuje w żaden sposób Operatora do zwrotu opłaty abonamentowej.
 5. Operator nie obsługuje serwisów o treści pornograficznej lub erotycznej. Nie utrzymuje również serwisów, których treść w jakikolwiek sposób może być sprzeczna z obowiązującym prawem, lub może być szkodliwa dla małoletnich. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji przesyłanych przez Klienta pocztą elektroniczną ani za treść informacji publikowanych przez niego w sieci Internet.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia plików umieszczonych przez Klienta na serwerach Operatora, a w szczególnym przypadku do blokady całych stron www Klienta, jeśli pliki te umożliwiają użytkowanie serwerów Operatora przez osoby trzecie w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem. Prawo to dotyczy również sytuacji, w której istnienie tych plików wpływa na obciążenie serwera w stopniu przekraczającym zwykłe jego użytkowanie.
 7. W razie otrzymania zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej informacji o znajdowaniu się na serwerach w ramach udostępnionej Usługi treści zabronionych, Operator jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia lub dokonania blokady dostępu do tych treści, a w skrajnym przypadku do zawieszenia świadczenia Usługi. Operator niezwłocznie powiadomi Klienta o takim zdarzeniu.
 8. Klient jest zobowiązany do ochrony haseł dostępowych do Usługi i zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań mających na celu złamanie haseł innych użytkowników pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy w trybie opisanym w rozdziale 6 ust.1 niniejszego regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę haseł do Usługi lub ich użycie przez nieuprawnione osoby.
 9. Określony w specyfikacji Usługi Limit transferowy jest wielkością podawaną w skali rocznego okresu abonamentowego. W comiesięcznym rozliczeniu brana jest pod uwagę część limitu przypadająca na okres jednego miesiąca kalendarzowego.
 10. Operator ma prawo do odmówienia rejestracji czy świadczenia Usługi w przypadku gdy Klient zalegał wcześniej z opłatami na rzecz Operatora lub nie stosował się do zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 7. Obowiązki Operatora, jego odpowiedzialność oraz postępowanie reklamacyjne

 1. Operator zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia na rzecz Klienta Usług, za które Klient dokonał zapłaty, chyba że Umowa zostanie rozwiązana wskutek wykorzystywania Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub obowiązującego prawa.
 2. Operator dołoży wszelkich starań aby świadczone przez niego Usługi były pozbawione wad.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  a) nieprawidłowego użytkowania Usługi;
  b) działania czynników niezależnych od Operatora (awarie sprzętu, łączy i oprogramowania u operatorów, z których usług korzysta Operator; błędów w oprogramowaniu wykorzystywanym przez Klienta lub Operatora);
  c) uzyskaniu dostępu do Usługi przez osoby nieuprawnione na skutek nienależytego zabezpieczenia Usługi przez Klienta;
  d) działania Sił Wyższych.
 4. Operator gwarantuje dostępność Usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,8% w skali roku.
 5. W przypadku zawinionego braku ciągłości działania Usług wykonywanych przez Operatora, trwającego przez okres co najmniej 24 godzin, Operator w ramach rekompensaty zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego dla tych Usług o jeden miesiąc za każde 24 godziny ciągłej przerwy w świadczeniu Usług.
 6. W przypadku szkody poniesionej przez Klienta, za którą odpowiedzialność może ponosić Operator na podstawie postanowień niniejszego regulaminu, wysokość roszczenia nie może przekraczać kwoty abonamentu, jaki został przez Klienta zapłacony w danym okresie abonamentowym.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności czasowego wyłączenia świadczonych Usług, Operator poinformuje o tym fakcie Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Operatora, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 9. Reklamacja musi zostać sporządzona przez Klienta w formie pisemnej i przesłana na adres siedziby Operatora (określony w rozdziale 1, ust. 2). Reklamacja musi zawierać wyczerpujący opis przedmiotu reklamacji oraz okoliczności uzasadniające zgłoszenie.
 10. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie do 14 dni od daty doręczenia reklamacji.
 11. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez skierowanie sprawy do organizacji konsumenckich takich jak: Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie.
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na serwerze Klienta przez niego, lub inne osoby, które uzyskały dostęp do serwera.

Rozdział 8. Świadczenie usługi hostingu stron WWW

 1. Świadczenie Usługi Pakietu Hostingowego (lub inaczej hostingu stron WWW) polega na udostępnieniu Klientowi wydzielonego fragmentu infrastruktury serwerowej Operatora, która pozwala na utrzymywanie stron WWW, poczty elektronicznej e-mail oraz innych dodatków określonych w specyfikacji danej usługi.
 2. Klient podczas rejestracji usługi określa login i hasło służące do logowania się do panelu administracyjnego serwera, za pośrednictwem którego możliwe jest konfigurowanie Usługi.
 3. Dane niezbędne do poprawnego użytkowania Usługi dostępne są w panelu administracyjnym oraz są przesyłane na adres email Klienta po rejestracji.
 4. Dla usługi Pakietu Hostingowego zdefiniowane są parametry bezpieczeństwa, limitujące działanie tej usługi. Limity te są opublikowane na stronie internetowej Operatora. Przekroczenie limitów może skutkować ograniczeniem działania Usługi. Klient jest zobowiązany do przestrzegania tych limitów.
 5. Operator cyklicznie wykonuje kopie zapasowe danych gromadzonych w ramach Usługi hostingu stron WWW, co nie zwalnia Klienta z powinności podjęcia równorzędnych działań mających na celu wykonanie oraz zabezpieczenie kopii gromadzonych danych. Operator nie jest zobligowany do posiadania kopii zapasowych zawsze i w każdych okolicznościach z uwagi na szczególne sytuacje (np. awarie systemu archiwizacyjnego).
 6. Operator na życzenie Klienta udostępni kopie zapasowe danych gromadzonych w ramach Usługi hostingowej, o ile dysponuje tymi danymi.

Rozdział 9. Zamawianie oraz instalacja certyfikatu SSL

 1. Klient poprzez złożenie zamówienia, upoważnia Operatora do występowania w jego imieniu przed podmiotem certyfikującym w celu zamówienia certyfikatu SSL.
 2. Operator świadczy usługę zamówienia oraz instalacji certyfikatów SSL, których wystawcami są zewnętrzne podmioty certyfikujące.
 3. Klient może zainstalować więcej niż jeden certyfikat SSL w ramach jednej Usługi.
 4. Specyfikacja oferowanych certyfikatów znajduje się na stronie internetowej Operatora oraz w panelu administracyjnym Usługi.
 5. W zależności od typu certyfikatu, Klient jest zobowiązany do wykonania dodatkowych czynności weryfikacyjnych, wymaganych przez wystawcę certyfikatu. Ich niedopełnienie nie może być podstawą roszczeń reklamacyjnych w stosunku do Operatora. Opis weryfikacji jest dostępny z poziomu strony internetowej Operatora: www.nq.pl/uslugi/certyfikatyssl oraz w panelu administracyjnym NQ.Admin w dziale Certyfikaty SSL
 6. Operator udostępni Klientowi narzędzia umożliwiające samodzielną instalację certyfikatu zamówionego za pośrednictwem Operatora.
 7. Klient chcący zainstalować certyfikat SSL zakupiony poza Operatorem, zobowiązany jest do dostarczenia Operatorowi kompletnych plików stanowiących certyfikat SSL oraz wniesienia dodatkowej opłaty instalacyjnej, której wysokość jest wskazana w witrynie internetowej Operatora.
 8. Szczegółowe specyfikacje oraz ogólne warunki świadczenia usług certyfikatów SSL są dostępne na stronach internetowych wystawców: https://www.geotrust.com/ - dla GeoTrust True BusinessID, GeoTrust True BusinessID Wildcard, GeoTrust True BusinessID EV; https://www.rapidssl.com/ - dla RapidSSL, RapidSSL Wildcard; https://www.positivessl.com/ - dla Sectigo Positive SSL oraz Sectigo Positive SSL Wildcard. Klient zamawiający certyfikat SSL powinien zaakceptować warunki wystawcy oraz zapoznać się z treścią właściwego regulaminu.

Rozdział 10. Poufność danych

 1. Operator dołoży wszelkich starań celem zapewnienia Klientowi tajemnicy komunikacji i przechowywania danych, która obejmuje informacje przekazywane z i do publicznej sieci Internet oraz dane dotyczące Klienta - tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Operatora i tylko w przypadku, w którym informacje objęte tajemnicą nie są jawne z zasady, ich ujawnienie narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy o ochronie danych osobowych lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte tajemnicą mogą zostać ujawnione jedynie w zakresie i przypadkach określonych w przepisach prawa.
 2. Operator nie może wykluczyć zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, które czasowo lub trwale uniemożliwią zapewnienie tajemnicy komunikacji i przechowywania danych Klienta. W wypadku trwałej niemożności zapewnienia tej tajemnicy Operator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Klienta niezwłocznie po powzięciu wiedzy o istnieniu tej okoliczności, wskazując jednocześnie przyczynę, a Klientowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 3. Operator nie może zapewnić poufności danych, które zostały na skutek żądania Klienta bądź jakichkolwiek innych działań Klienta przesłane kanałem komunikacyjnym innym niż najbezpieczniejszy kanał komunikacyjny udostępniany przez Operatora dla usługi wykorzystywanej przez Klienta.
 4. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez Operatora tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Klientom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Operatora.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie danych w systemie informatycznym Klienta oraz w systemie informatycznym Operatora, w części zarządzanej przez Klienta.
 6. Dane Klientów znajdujące się na serwerach produkcyjnych oraz oraz wszelkich nośnikach danych, zawierających dane archiwalne są chronione przed dostępem osób niepowołanych.

Rozdział 11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia publikacji jego treści na stronach www Operatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają postanowienia Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz innych przepisów polskiego prawa.

Załącznik nr 1 - Prawo odstąpienia od umowy – Pouczenie

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Operatorem.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną na adres pomoc@nq.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Operatora: https://www.nq.pl/kontakt/formularz-kontaktowy).

Dane Operatora:
Netlink Sp. z o.o.
ul. Korabnicka 9,
32-050, Skawina.
Tel: 12 25 678 50,
Fax: 12 276 43 99,
Email: pomoc@nq.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Usługa świadczona na Państwa rzecz zostanie niezwłocznie zablokowana a wszelkie Państwa dane znajdujące się na serwerach Operatora zostaną usunięte.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

Adresat: Netlink Sp. z o.o. ul. Korabnicka 9, 32-050, Skawina. Tel: 12 25 678 50, Fax: 12 276 43 99, GSM: 508 211 111, Email: pomoc@nq.pl

– Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi …...................................................
– Data zawarcia umowy....................................................................................
– Imię i nazwisko konsumenta(ów)....................................................................................
– Adres konsumenta(-ów)....................................................................................
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).............................................................
– Data....................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.