Regulamin promocji "Kupon promocyjny"

Rozdział 1. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin określa warunki przebiegu oraz zasady korzystania z akcji promocyjnej „Kupon promocyjny”, zwanej dalej Promocją.
2. Organizatorem Promocji jest Netlink sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, ul. Korabnicka 9 zwana dalej Operatorem. Spółka zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000192983. NIP: 944-19-79-093 REGON: 357196937.
3. Niniejszy dokument stanowi jedyną podstawę prawną określającą zasady Promocji „Kupon promocyjny”.
4. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej Operatora: nq.pl/o-nas/regulamin
5. Kupon promocyjny – kupon mający formę elektroniczną lub papierową, zawierający Kod promocyjny oraz określający zasady promocji oraz korzyści: przedmiot promocji, rabat (jeśli występuje), dodatkowe gratyfikacje (jeśli występują).
6. Kod promocyjny – ciąg znaków wpisywany podczas rejestracji usługi, umożliwiający Klientowi uzyskanie rabatu na usługę lub innej gratyfikacji określonej na Kuponie promocyjnym.
7. Klient – osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca dowolną usługę u Operatora lub posiadająca opłaconą i aktywną usługę świadczoną przez Operatora.

Rozdział 2. Czas trwania Promocji
1. Promocja obowiązuje od 12 grudnia 2016 do odwołania.
2. Za datę uczestnictwa w Promocji uznaje się datę użycia kodu rabatowego.

Rozdział 3. Uczestnicy Promocji
1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz użycie Kodu promocyjnego podczas rejestracji usługi.
3. Wykluczone jest użycie Kuponu promocyjnego przez uczestnika, który skorzystał już wcześniej z tego samego lub innego Kuponu promocyjnego Operatora i nie dokonał płatności za usługę lub korzystał z tej usługi w sposób nienależyty.

Rozdział 4. Zasady Promocji
1. Wyłącznym podmiotem, uprawnionym do tworzenia Kodów promocyjnych jest Operator.
2. Klient, który dokona zgłoszenia rejestracyjnego usługi (będącej przedmiotem Kuponu promocyjnego) z użyciem aktywnego (nieprzeterminowanego) Kodu promocyjnego - otrzyma wynikającą z Kuponu promocyjnego gratyfikację.
3. Kupon promocyjny może zostać wykorzystany przez Klienta do rejestracji tylko jednej usługi danego typu.
4. Poprzez użycie Kodu promocyjnego rozumie się umieszczenie jego pełnego brzmienia w polu „Kod promocyjny” formatki, podczas rejestracji usługi Operatora lub poprzez użycie stosownego linku przygotowanego przez Operatora na stronie internetowej.
5. Klient otrzyma potwierdzenie naliczenia rabatu lub/oraz otrzymania innej gratyfikacji poprzez informację w podsumowaniu zamówienia, przesłanej proformie lub w postaci innego czytelnego komunikatu.
6. Brak uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w punkcie powyżej oznacza, że użyty kod jest nieaktywny (oferta promocyjna nie jest aktywna), lub nastąpił błąd podczas wpisywania kodu.
7. Odnowienie usług, które były przedmiotem Kuponu promocyjnego na kolejny okres abonamentowy odbywać się będzie na ogólnych warunkach, zgodnie ze standardowym cennikiem Operatora obowiązującym w momencie prolongaty usługi.
8. W przypadku, gdy przedmiotem gratyfikacji jest rabat na rejestrację domeny internetowej, Klient, który przed pierwszym odnowieniem domeny wystąpi o wydanie kodu autoryzacyjnego dla tej domeny, jest zobowiązany do uprzedniego zapłacenia kary umownej, wyliczonej jako różnica pomiędzy standardową ceną rejestracji domeny w dniu jej zamówienia, a faktycznie wpłaconą kwotą za domenę na rzecz Operatora.
9. W przypadku, gdy przedmiotem gratyfikacji jest rabat na certyfikat SSL, Klient, który wystąpi o wydanie plików tego certyfikatu, jest zobowiązany do uprzedniego zapłacenia kary umownej, wyliczonej jako różnicą pomiędzy standardową ceną tego certyfikatu w dniu jego zamówienia, a faktycznie wpłaconą kwotą za certyfikat na rzecz Operatora.
10. W przypadku rezygnacji z którejkolwiek usługi objętej gratyfikacją, Klientowi nie przysługuje prawo do odszkodowania za niewykorzystany czas funkcjonowania usługi.
11. Operator ma prawo do zakończenia lub skrócenia okresu ważności Kuponu promocyjnego bez podawania przyczyny.
12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Operatora, chyba że Operator postanowi inaczej.
13. Świadczenie otrzymane przez Klienta w wyniku użycia Kuponu promocyjnego nie podlega wymianie na inne usługi, świadczenia lub ekwiwalent pieniężny.
14. Korzystanie z usług nabytych z użyciem Kuponu promocyjnego podlega zasadom określonym w ogólnym Regulaminie świadczenia usług NQ.pl.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2016r.
2. Warunki Promocji mogą ulec zmianie w trakcie jej trwania, przy czym zmiany te nie mogą naruszać nabytych praw Klientów. W przypadku zmiany warunków Promocji, Operator niezwłocznie poinformuje o nich na swojej stronie internetowej.
3. W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Netlink sp. z o.o. dostępnego na stronie internetowej Operatora.