Regulamin Nazw Domen NQ.pl

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rejestracji, utrzymania, zarządzania Nazwami Domen, realizowanymi za pośrednictwem Operatora na rzecz Klienta.
 2. Operator – Netlink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie przy ul. Korabnicka 9, kod pocztowy 32-050, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 192983, Kapitał zakładowy w całości wniesiony 50.000zł. NIP: 944-19-79-093. Dane kontaktowe Operatora: adres email: pomoc@nq.pl, telefon: +48122567850, fax: +48122764399. Koszt połączenia telefonicznego – jak za połączenie lokalne.
 3. Abonent – osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca prawo do dysponowania Nazwą Domeny.
 4. Płatnik – podmiot wskazany na proformie za usługę Nazwy Domeny, na dane którego wystawiana jest faktura.
 5. Klient – osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca wniosek rejestracyjny Nazwy Domeny za pośrednictwem Operatora lub nabywająca prawa do Nazwy Domeny w wyniku cesji.
 6. Pełnomocnik Abonenta – podmiot posiadający udokumentowane upoważnienie Abonenta do składania oświadczeń woli w jego imieniu, w zakresie, w którym Abonent występuje w niniejszym regulaminie. Pełnomocnik na każdorazowe wezwanie Operatora przedstawi rzeczone upoważnienie.
 7. Nazwa Domeny - unikatowy ciąg znaków w formacie zgodnym ze standardami technicznymi dla domen internetowych, która może być zarejestrowana za pośrednictwem Operatora.
 8. Rejestr – nadrzędny podmiot zarządzający domeną, wykonujący rejestrację i utrzymanie nazw w tej domenie lub inne czynności dotyczące Nazwy Domeny.
 9. Rejestrator - podmiot trzeci świadczący usługi rejestracji i zarządzania Nazwą Domeny, którego usługi Operator oferuje Abonentowi. Dla domeny .PL Rejestratorem jest Operator.
 10. Autoryzowany adres e-mail – adres podawany podczas rejestracji Nazwy Domeny, służący do autoryzacji dyspozycji Abonenta.
 11. Cedent – zbywca praw do Nazwy Domeny na rzecz Cesjonariusza.
 12. Cesjonariusz – nabywca praw do Nazwy Domeny.

Rozdział 2 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji usługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016:
 2. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług, następującym odbiorcom danych:
  a) Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – instytut badawczy,  Warszawa, ul. Kolska 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, pod nr. KRS 0000012938 (dalej NASK), z którym Operator zawarł Porozumienie w sprawie współpracy dotyczącej Nazw Domen polskich (.PL),
  b) European Registry for Internet Domains vzw, Park Station, Woluwelaan 150, B-1831 Diegem, Belgia (EURid), Operator Rejestru nazw domeny .EU,
  c) Key-Systems GmbH, Im Oberen Werk 1, DE-66386 St. Ingbert – Rejestrator domen innych niż .PL,
  d) Consulting Service Sp. z o. o. ul. Domaniewska 35A lok.1B 02-672 Warszawa – Rejestrator domen.
 3. Klientowi przysługują wszelkie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), szczegółowo opisane w Regulaminie świadczenia usług NQ.pl.
 4. Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w ogólnodostępnej bazie WHOIS zgodnie z polityką odpowiedniego Rejestru domeny, której nazwę rejestruje.
 5. Jeśli możliwe jest nieodpłatne ukrycie danych Abonenta w bazach WHOIS, Operator na wniosek Abonenta ukryje te dane.

Rozdział 3 Rejestracja Nazwy Domeny

 1. Klient, wyraża zgodę na rejestrację, utrzymanie oraz inne czynności związane z zarządzaniem Nazwą Domeny za pośrednictwem Operatora.
 2. Klient dokonując zgłoszenia wniosku rejestracyjnego Nazwy Domeny lub nabywając prawa do Nazwy Domeny:
  a) polskiej (.PL), – akceptuje REGULAMIN nazw domen .pl – NASK
  b) europejskiej (.EU) – akceptuje Polityka rejestracji domen .eu oraz Warunki korzystania z domen .eu
  c) innej niż .PL – akceptuje regulamin Rejestratora Key-Systems.
 3. Regulaminy o których mowa w ust. poprzedzającym są dostępne w witrynie internetowej Operatora: https://www.nq.pl/o-nas/regulamin
 4. Rejestracja Nazwy Domeny .PL odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Operatorem, a Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – instytutem badawczym (NASK).
 5. Klient udziela upoważnienia Operatorowi na jego reprezentację przed właściwym Rejestrem lub Rejestratorem w celu i zakresie realizacji usługi.
 6. Rejestracja Nazwy Domeny odbywa się z użyciem mechanizmów dostępnych w witrynie internetowej Operatora jak również na podstawie dyspozycji przesłanej Operatorowi pocztą elektroniczną, tradycyjną lub telefonicznie.
 7. Rejestracja Nazwy Domeny odbywa się do 3 dni po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Operatora lub w innym terminie - jeśli odrębne regulaminy Operatora stanowią inaczej.
 8. Operator nie może zapewnić dostępności Nazwy Domeny wybranej przez Klienta do momentu jej rejestracji. W szczególności, Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji Nazwy Domeny w przypadku, gdy:
  a) Nazwa Domeny jest zarezerwowana lub zarejestrowana,
  b) prowadzone jest już postępowanie rejestracyjne w stosunku do wskazanej Nazwy Domeny, lub zostanie ono rozpoczęte przez inny podmiot przed zarejestrowaniem przez Operatora wpłaty za Nazwę domeny,
  c) Klient poda błędne dane, Nazwa Domeny jest błędna lub wybrana przez Klienta domena nie znajduje się w ofercie Operatora,
  d) złożona dyspozycja rejestracji Nazwy Domeny jest niekompletna lub błędna,
  e) Klient nie jest uprawniony do rejestracji Nazwy Domeny lub nie dopełni formalności rejestracyjnych,
  f) wystąpią inne niezależne przyczyny uniemożliwiające rejestrację, lub Rejestrator odmówi świadczenia usługi.
 9. Płatnikowi przysługuje zwrot pełnej kwoty uiszczonej z tytułu rejestracji Nazwy Domeny w przypadku kiedy rejestracja nie jest możliwa.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) rejestrację Nazwy Domeny w złej wierze,
  b) zgłoszenie roszczeń do danej Nazwy Domeny przez inny podmiot,
  c) zablokowanie lub zajęcie Nazwy Domeny przez inny podmiot,
  d) zablokowanie lub usunięcie Nazwy Domeny na skutek nieuregulowania opłaty abonamentowej w stosownym terminie.
 11. Abonent posiada pełne prawo do dysponowania Nazwą Domeny, zakupionej za pośrednictwem Operatora. Operator zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Abonenta w zakresie zarządzania Nazwą Domeny, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pośrednictwem narzędzi udostępnianych przez Operatora.
 12. W przypadku rejestracji Nazwy Domeny globalnej, Abonent może być zobowiązany do potwierdzenia autoryzowanego adresu e-mail poprzez kliknięcie w link weryfikacyjny, wysłany z użyciem systemu Rejestratora w ciągu 14 dni od daty rejestracji Nazwy Domeny.
 13. W przypadku braku potwierdzenia autoryzowanego adresu, o którym mowa w ust. poprzedzającym, Nazwa Domeny zostanie zablokowana bez możliwości zwrotu kwoty niewykorzystanej części abonamentu.

Rozdział 4 Prolongata okresu abonamentowego Nazwy Domeny

 1. Operator zobowiązuje się do odnowienia Nazwy Domeny w ciągu 3 dni od dnia zaksięgowania opłaty w pełnej kwocie, na wskazanym rachunku bankowym, jeśli płatność za usługę została zrealizowana przed wyznaczonym terminem na proformie.
 2. Operator z 14 dniowym wyprzedzeniem, poinformuje Płatnika o zbliżającej się dacie wygaśnięcia Nazwy Domeny oraz zaproponuje prolongatę usługi na kolejny okres rozliczeniowy przesyłając Płatnikowi proformę.
 3. Brak opłaty w wyznaczonym na proformie ter minie, będzie skutkować zablokowaniem Nazwy Domeny przez Rejestr na okres kwarantanny (jeśli Rejestr danej domeny przewiduje taki okres). Długość okresu kwarantanny jest określona w regulaminie Rejestru danej domeny. Operator nie ma wpływu na długość tego okresu.
 4. Nazwa Domeny znajdująca się w kwarantannie może zostać przywrócona po wniesieniu opłaty, będącej sumą opłaty abonamentowej oraz opłaty za przywrócenie Nazwy Domeny z kwarantanny, zgodnie z cennikiem Operatora.
 5. Po wygaśnięciu Nazwy Domeny, wraca ona do puli wolnych domen.

Rozdział 5 Transfer Nazwy Domeny do Operatora

 1. Abonent Nazwy Domeny, chcący przenieść jej obsługę do Operatora, samodzielnie inicjuje transfer Nazwy Domeny poprzez narzędzia udostępnione przez Operatora, bądź przekazuje Operatorowi dyspozycję transferu.
 2. Abonent przenosząc obsługę Nazwy Domeny do Operatora, akceptuje regulaminy domen wymienione w Rozdziale 2 ust. 2 oraz wyraża zgodę na utrzymanie oraz inne czynności związane z zarządzaniem Nazwą Domeny za pośrednictwem Operatora.
 3. Operator nie może zagwarantować powodzenia transferu obsługi Nazwy Domeny, jeśli Abonent nie wykona wszystkich koniecznych czynności określonych w regulaminie Rejestru danej domeny lub też transfer będzie niemożliwy z powodów niezawinionych przez Operatora.
 4. Rejestr danej domeny może warunkować przeprowadzenie transferu, wniesieniem opłaty za odnowienie Nazwy Domeny na kolejny okres rozliczeniowy, którą Płatnik zobowiązuje się pokryć. Koszty związane z transferem Nazwy Domen są przedstawione w cenniku dostępnym w witrynie Operatora lub zostaną przedstawione Abonentowi przed rozpoczęciem transferu.

Rozdział 6 Zmiana danych Abonenta

 1. Operator umożliwia Abonentowi zmianę danych, na które Nazwa Domeny została zarejestrowana, o ile dokonanie takiej zmiany jest dopuszczalne przez Rejestr danej domeny.
 2. Zmiana danych oznacza modyfikację danych tego samego podmiotu. Zmiana podmiotu na inny musi zostać przeprowadzona poprzez procedurę cesji Nazwy Domeny.
 3. Zmiana danych Abonenta może zostać przeprowadzona za pośrednictwem mechanizmów elektronicznych udostępnionych przez Operatora lub Rejestratora albo też w formie pisemnej z użyciem formularza Zmiany Danych Abonenta, którego wzór znajduje się w witrynie internetowej Operatora. W szczególnych wypadkach, Operator może narzucić tryb przeprowadzenia zmiany danych Abonenta.
 4. Poprawnie wypełniony formularz wraz z załącznikami, powinien zostać wysłany:
  a) listem poleconym na adres Operatora lub
  b) pocztą elektroniczną z autoryzowanego adresu e-mail danej Nazwy Domeny na adres info@nq.pl, jako skan lub zdjęcie w wysokiej rozdzielczości (umożliwiające swobodne odczytanie dokumentu).
 5. Rejestr danej domeny może nakładać dodatkowe restrykcje lub warunkować dokonanie zmian danych Abonenta dodatkowymi czynnościami lub opłatami. W takiej sytuacji Abonent zastosuje się do przepisów szczególnych oraz zobowiązuje się do uiszczenia ewentualnych opłat, o których zostanie poinformowany przez Operatora przed dokonaniem zmiany.
 6. Operator w szczególnych wypadkach może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających zmianę danych Abonenta lub przeprowadzić dodatkową weryfikację danych Abonenta.
 7. Operator w przypadku uzasadnionych wątpliwości, może odmówić lub wstrzymać przeprowadzenie zmiany danych Abonenta.
 8. Operator zobowiązuje się do przeprowadzenia zmian danych Abonenta w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania kompletnej dyspozycji od Abonenta oraz wykonania przez niego dodatkowych czynności (jeśli takowe są przewidziane). W szczególnych wypadkach czas przeprowadzenia zmiany danych może ulec wydłużeniu.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie zmiany danych Abonenta w złej wierze.

Rozdział 7 Cesja Nazwy Domeny

 1. Operator umożliwia przeprowadzenie cesji praw do Nazwy Domeny na rzecz innego podmiotu.
 2. Cesja jest inicjowana na wniosek dotychczasowego Abonenta Nazwy Domeny - Cedenta.
 3. Cesja może zostać przeprowadzona za pośrednictwem mechanizmów elektronicznych udostępnionych przez Operatora lub Rejestratora albo też w formie pisemnej z użyciem formularza Cesji Nazwy Domeny, którego wzór znajduje się w witrynie internetowej Operatora. W szczególnych wypadkach, Operator może narzucić tryb przeprowadzenia cesji Nazwy Domeny.
 4. W przypadku przeprowadzenia cesji z użyciem formularza pisemnego, poprawnie wypełniony formularz wraz z załącznikami, powinien zostać wysłany:
  a) listem poleconym na adres Operatora lub
  b) pocztą elektroniczną z autoryzowanego adresu e-mail danej Nazwy Domeny na adres info@nq.pl, jako skan lub zdjęcie w wysokiej rozdzielczości (umożliwiające swobodne odczytanie dokumentu).
 5. Operator może warunkować przeprowadzenie cesji Nazwy Domeny uiszczeniem dodatkowej opłaty, jeśli taką opłatę przewiduje Rejestr danej domeny.
 6. Operator w szczególnych wypadkach może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień dotyczących cesji, a w przypadku uzasadnionych wątpliwości, odmówić lub wstrzymać przeprowadzenie cesji. Operator może także przeprowadzić dodatkową weryfikację danych Abonenta.
 7. Operator zobowiązuje się do przeprowadzenia cesji Nazwy Domeny w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania kompletnej, poprawnej dyspozycji od Abonenta, w szczególnych wypadkach czas przeprowadzenia cesji może ulec wydłużeniu.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie cesji w złej wierze.
 9. Cesjonariusz z chwilą przejęcia praw do Nazwy Domeny, staje się jej Abonentem oraz akceptuje wynikające z tego tytułu prawa i obowiązki określone w niniejszym regulaminie oraz regulaminie świadczenia usług NQ.pl.
 10. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieznajomość praw i obowiązków związanych z posiadaniem prawa do Nazwy Domeny przez Cesjonariusza.

Rozdział 8 Wydanie kodu autoryzacyjnego

 1. Operator na wniosek Abonenta Nazwy domeny wyda kod autoryzacyjny dla Nazwy Domeny, umożliwiający jej transfer do innego podmiotu.
 2. Abonent zobowiązany jest do przesłania poprawnie wypełnionego formularza Wydania kodów AUTHINFO wraz z ewentualnymi załącznikami do Operatora:
  a) listem poleconym na adres Operatora lub
  b) pocztą elektroniczną z autoryzowanego adresu e-mail danej domeny na adres info@nq.pl, jako skan lub zdjęcie w wysokiej rozdzielczości (umożliwiające swobodne odczytanie dokumentu).
 3. Lista wymaganych załączników jest określona na formularzu.
 4. Operator prześle kody autoryzacyjne w przeciągu 10 dni od dnia otrzymania poprawnie wypełnionego formularza wraz z załącznikami, pod warunkiem pozytywnego wyniku weryfikacji wniosku oraz Abonenta.
 5. Operator może wstrzymać lub odmówić wydania kodów autoryzacyjnych, jeśli Abonent nie przekazał Operatorowi wszystkich wymaganych dokumentów lub występują wątpliwości dot. praw do Nazwy Domeny.
 6. Dla Nazw Domen, dla których Operator nie jest Rejestratorem, przyjmowana jest procedura narzucona przez Rejestratora, z którym Operator współpracuje.