Regulamin Migracji do NQ.pl

Rozdział 1. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi Migracji, realizowanej przez Operatora na rzecz odbiorcy usługi.
2. Operator – Netlink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie przy ul. Korabnicka 9, kod pocztowy 32-050, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 192983, Kapitał zakładowy w całości wniesiony 50.000zł. NIP: 944-19-79-093. Dane kontaktowe Operatora: adres email: pomoc@nq.pl, telefon: +48122567850, fax: +48122764399. Koszt połączenia telefonicznego – jak za połączenie lokalne.
3. Zlecenie Migracji – formalna dyspozycja przekazywana przez Klienta Operatorowi, zawierająca wytyczne dot. zakresu Migracji oraz specyfikująca dane dostępowe do usługi hostingowej na Serwerze Dotychczasowym.
4. Klient - osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca u Operatora usługę Migracji.
5. Migracja – działania skutkujące przeniesieniem Usługi Hostingowej Klienta z Serwera Dotychczasowego do Serwera Docelowego.
6. Serwer Docelowy – serwer, na którym jest świadczona jedna z wymienionych usług Operatora: NQ.start, NQ.biznes, NQ.profesja, NQ.vip, serwery VPS oraz serwery dedykowane.
7. Serwer Dotychczasowy – serwer, na którym jest świadczona Usługa Hostingowa Klienta, przed rozpoczęciem Migracji, zlokalizowany poza infrastrukturą Operatora.
8. Usługa Hostingowa – wydzielony oraz udostępniony Klientowi w określonej formie, fragment infrastruktury technicznej Operatora, umożliwiający obsługę stron internetowych WWW oraz poczty elektronicznej.
9. Wariant Podstawowy – Migracja, której zakres działań jest ograniczony do jednej strony internetowej WWW oraz do 20 skrzynek poczty elektronicznej.
10. Wariant Rozszerzony – Migracja, której zakres działań wykracza poza Wariant Podstawowy.

Rozdział 2. Zasady realizacji usługi
1. Migracja jest świadczona na rzecz Klientów, zamawiających lub korzystających z Usług Hostingowych świadczonych przez Operatora.
2. Migracja jest realizowana na podstawie autoryzowanej dyspozycji Klienta.
3. Cena Migracji realizowanej w Wariancie Rozszerzonym jest zawsze ustalana indywidualnie pomiędzy Klientem, a Operatorem. Wykonanie Migracji wymaga akceptacji ceny przez Klienta.
4. Prace wykonywane przez Operatora mające na celu przeprowadzenie Migracji, rozpoczynają się w uzgodnionym pomiędzy Klientem i Operatorem terminie, nie wcześniej jednak, niż po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Operatora, pełnej kwoty zapłaty za usługę, chyba że Migracja będzie realizowana bezpłatnie, w oparciu o ofertę specjalną.
5. Klient będący Konsumentem (zgodnie z art. 21 ustęp 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827) wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi Migracji przed upływem 14 dniowego okresu odstąpienia od umowy. Jednocześnie, Klient jest świadomy, że nie przysługuje mu wówczas prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wyżej wymienionej ustawy.
6. Operator umożliwia podpisanie z Klientem umowy o zachowaniu poufności bez dodatkowych opłat.
7. Przed rozpoczęciem Migracji, Klient jest zobowiązany przekazać Operatorowi Zlecenie Migracji, zawierające:
7.1. Pełną listę usług, przeznaczonych do przeniesienia na Serwer Docelowy.
7.2. Niezbędne dane dostępowe do Serwera Dotychczasowego lub nośnika danych, na których znajdują się pliki.
8. W celu ułatwienia komunikacji, Operator może udostępnić Klientowi formularz w wersji elektronicznej, którego wypełnienie jest traktowane przez Operatora jako Zlecenie Migracji.
9. Klient zobowiązuje się do:
9.1. Sporządzenia we własnym zakresie kopii zapasowej danych zgromadzonych na Serwerze Dotychczasowym.
9.2. Dokonania kontroli poprawności funkcjonowania przeniesionych usług, obecności plików na serwerze, a także obecności wiadomości e-mail w skrzynkach poczty elektronicznej.
9.3. Współdziałania z Operatorem w trakcie Migracji.
10. Operator zobowiązany jest do:
10.1. Wykonania usługi z największą starannością.
10.2. Przeprowadzenia migracji w okresie do 14 dni od przesłania mu pełnej dyspozycji wykonania migracji oraz opłacenia usługi hostingowej i usługi migracji (jeśli jest płatna).
10.3. Poinformowania Klienta o zakończeniu prac migracyjnych.
10.4. Poinformowania Klienta o ewentualnych nieprzewidzianych problemach lub zdarzeniach wynikłych podczas migracji.
10.5. Zachowania pełnej poufności wszelkich informacji dotyczących Klienta o charakterze technicznym, handlowym, finansowym i każdym innym charakterze stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa.
10.6. Nieujawniania informacji poufnych w całości bądź części jakiejkolwiek osobie trzeciej.
11. Brak zgłoszonych przez Klienta zastrzeżeń w ciągu 48 godzin od momentu przeprowadzenia Migracji i powiadomienia o tym fakcie Klienta przez Operatora, uznawane jest przez Operatora za akceptację przez Klienta wykonanej pracy.
12. W przypadku skierowania przez Klienta jakichkolwiek zastrzeżeń dot. Migracji, Operator zobowiązuje się niezwłocznie ustosunkować do nich, oraz ewentualnie dokonać działań naprawczych, jeśli jest to możliwe, albo zaproponować Klientowi rozwiązania alternatywne.
13. Zgłoszone przez Klienta zastrzeżenia nie zostaną rozpatrzone przez Operatora, jeśli Operator uzna konieczność otrzymania ponownie dostępu do Serwera Dotychczasowego, a Klient nie zapewni takiej możliwości.

Rozdział 3. Inne zapisy
1. Operator może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od wykonania Migracji. Wpłacona wówczas kwota za przeprowadzenie Migracji zostanie Klientowi zwrócona.
2. Jeśli Klient na mocy zapisów Gwarancji Satysfakcji (określonej w odrębnym Regulaminie świadczenia usług NQ.pl), zrezygnuje z Usługi Hostingowej oraz jednocześnie Migracja została wykonana na rzecz Klienta bezpłatnie, wówczas Klient jest zobowiązany do niezwłocznej zapłaty kary umownej w wysokości 99 PLN netto (plus należny podatek VAT) na rzecz Operatora. Wspomniana kara umowna może zostać potrącona z kwoty należności zwracanej Klientowi.
3. W przypadku rezygnacji Klienta z Usługi Hostingowej z innych powodów niż określone w ust.2 niniejszego rozdziału, wówczas wpłacone wynagrodzenie za Migrację nie podlega zwrotowi.
4. Klient po zakończeniu Migracji powinien dokonać zmian wszelkich haseł dostępowych udostępnionych Operatorowi zarówno do Serwera Dotychczasowego jak i Serwera Docelowego.
5. Operator nie odpowiada za niezawinione przez niego zdarzenia uniemożliwiające mu przeprowadzenie migracji w całości lub części (np.: blokada Serwera Dotychczasowego, wadliwa konfiguracja Serwera Dotychczasowego, niepoprawne dane dostępowe, działanie serwera uniemożliwiające pobranie z niego plików, niedopasowanie Serwera Docelowego do potrzeb, brak kontaktu z Klientem, itp.)
6. Operator nie odpowiada za brak poprawnego działania usług przeniesionych w ramach Migracji, jeśli usługi te nie są kompatybilne z rozwiązaniami stosowanymi przez Operatora, a także, gdy udostępnione zasoby Usługi Hostingowej są niewystarczające do poprawnej pracy przeniesionych usług lub gdy usługi nie działały poprawnie na Serwerze Dotychczasowym przed dokonaniem Migracji.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się zapisy Regulaminu świadczenia usług NQ.pl (dostępnego na stronie Operatora www.nq.pl) oraz obowiązujące przepisy prawa.