Regulamin Programu Partnerskiego NQ.pl

Rozdział 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim NQ.pl realizowanym przez Operatora.
 2. Operator - Netlink sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, ul. Korabnicka 9, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000192983. NIP: 944-19-79-093 REGON: 357196937.
 3. Partner – podmiot gospodarczy związany z Operatorem aktywną umową o współpracy partnerskiej, której zasady są opisane w niniejszym regulaminie.
 4. Klient – osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca lub korzystająca z usług świadczonych przez Operatora.
 5. Darmowy Pakiet – Usługa NQ.biznes lub inna po indywidualnym uzgodnieniu z Operatorem, udostępniona na cele własne Partnera, przeznaczona do hostowania wyłącznie stron własnych, chyba że uzgodniono z Operatorem inaczej.
 6. Usługa – usługa oferowana przez Operatora.
 7. Skuteczna Sprzedaż oznacza wniesienie opłaty za nowo zakupioną lub odnowioną Usługę oraz brak rezygnacji z tej Usługi na podstawie zapisów Gwarancji Satysfakcji NQ.pl. Skuteczna Sprzedaż nie dotyczy usług zakupionych przed aktywacją Programu Partnerskiego NQ.pl.
 8. Nowa Skuteczna Sprzedaż oznacza realizację Skutecznej Sprzedaży Usługi wcześniej nie istniejącej w rejestrze usług Operatora. W szczególności, odnowienie usługi nie jest Nową Skuteczną Sprzedażą.
 9. Tabela prowizji - tabela przedstawiająca wysokość należnej prowizji (w ujęciu procentowym lub kwotowym) za daną usługę. Tabela jest zawsze dostępna w panelu administracyjnym usługi Partnera.
 10. Regulamin Programu Partnerskiego jest dostępny na stronie internetowej Operatora: http://www.nq.pl/o-nas/regulamin/

Rozdział 2. Przystąpienie do Programu Partnerskiego

 1. Podmiot zamierzający przystąpić do Programu Partnerskiego NQ.pl, nie posiadający aktywnej usługi hostingowej świadczonej przez Operatora, dla której możliwe jest uruchomienie oprogramowania panelu administracyjnego NQ.pl, powinien dokonać rejestracji usługi NQ.biznes. Brak aktywnej Usługi uniemożliwia naliczanie należnych prowizji dla Partnera.
 2. Partner poprzez aktywację Programu Partnerskiego NQ.pl (z poziomu panelu administracyjnego Usługi), potwierdza zawarcie z Operatorem umowy o współpracy partnerskiej i jednocześnie potwierdza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Usługa, o której mowa w ust. 1. zostanie uznana przez strony jako Darmowy Pakiet pod warunkiem dokonania pierwszej Nowej Skutecznej Sprzedaży. W przypadku braku spełnienia tego warunku w ciągu 60 dni od momentu aktywacji Programu Partnerskiego NQ.pl, Usługa zostanie usunięta lub będzie świadczona na zasadach obowiązujących każdego innego Klienta.
 4. Nazwa Usługi, o której mowa w ust. 1 stanowi unikalny identyfikator, którym Partner posługuje się przy polecaniu usług Operatora.

Rozdział 3. Zasady współpracy partnerskiej

 1. Partner oferuje Usługi Operatora swoim Klientom. Oferta Operatora może być w postaci niezmienionej przedstawiona na stronach WWW Partnera oraz jego własnych materiałach informacyjnych, z zachowaniem znaków firmowych Operatora.
 2. Partner zostanie wynagrodzony za współpracę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Partner zobowiązuje się podejmować działania w zakresie współpracy używając dowolnych metod zgodnych z prawem polskim oraz dobrymi obyczajami i zasadami obowiązującymi w sieci Internet. W szczególności zabrania się używania reklamy w postaci tzw. spamu (niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.).
 4. Operator zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu współpracy oraz nakazania Partnerowi usunięcia lub zaprzestania stosowania wybranej reklamy, która mogłaby godzić w dobre imię Operatora lub być niezgodna z ogólną polityką reklamową Operatora. Do takiego nakazu, dostarczonego w formie pisemnej bądź elektronicznej, Partner zobowiązuje się dostosować w trybie natychmiastowym.
 5. Partner może korzystać z wszelkich materiałów reklamowych i merytorycznych udostępnionych na stronach internetowych Operatora.
 6. Partner nie odpowiada za błędy merytoryczne powstałe w wyniku dostarczenia przez Operatora materiałów zawierających treści błędne.

Rozdział 4. Wynagrodzenie

 1. Partnerowi przysługują korzyści w postaci Darmowego Pakietu oraz wynagrodzenia z tytułu dokonania Skutecznej Sprzedaży na rzecz Klienta.
 2. Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia jest wartość netto dokonanej Skutecznej Sprzedaży.
 3. Wartość wynagrodzenia jest wyliczana od podstawy, o której mowa w ust. 2, zgodnie z Tabelą Prowizji.
 4. Wynagrodzenie jest wyliczane wyłącznie w przypadku sprzedaży Usług wykazanych w Tabeli Prowizji.
 5. Wynagrodzenie dla Partnera jest obniżane o połowę, jeśli sumaryczna wartość Nowej Skutecznej Sprzedaży uzyskana za przyczyną Partnera w ciągu ostatnich 365 dni nie przekroczy 10% wartości Skutecznej Sprzedaży w tym samym okresie.
 6. Jeśli płatnikiem za Usługę jest Partner, wówczas dokument sprzedaży wystawiany jest przez Operatora i dostarczany do Partnera. Jednocześnie, należne wynagrodzenie dla Partnera, o którym mowa w ust. 3, może stać się upustem od ceny standardowej za Usługę.
 7. Jeśli płatnikiem za usługę jest Klient, wówczas należne Partnerowi wynagrodzenie jest wypłacane w terminie 7 dni od dnia doręczenia Operatorowi faktury VAT wystawionej przez Partnera, przelewem na wskazane konto. Wynagrodzenie należne Partnerowi zostanie wypłacone jednak nie wcześniej niż po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Operatora zapłaty za Usługę.
 8. Za dzień zapłaty za Usługę uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
 9. W przypadku anulowania przez Klienta na podstawie Gwarancji Satysfakcji NQ.pl Usługi opłaconej przez Partnera, Operator w ciągu 7 dni zwróci Partnerowi otrzymaną zapłatę.
 10. W przypadku anulowania przez Klienta na podstawie Gwarancji Satysfakcji NQ.pl Usługi opłaconej przez Klienta, od której Partner otrzymał wynagrodzenie z tytułu tej sprzedaży, o którym mowa w ust. 3, wówczas wynagrodzenie to staje się nienależnym i musi być zwrócone Operatorowi. W tym celu Partner jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej wypłacone wynagrodzenie, oraz do zwrócenia otrzymanego wynagrodzenia za tą usługę w ciągu 7 dni na rachunek Operatora.
 11. W przypadku otrzymania od Klienta wiarygodnej informacji wskazującej na zerwanie jego kontaktów handlowych i usługowych z Partnerem, Operator ma prawo do usunięcia Usługi tego Klienta z listy Usług poleconych przez Partnera. Jednocześnie każda kolejna Skuteczna Sprzedaż zrealizowana na rzecz tego Klienta nie będzie stanowić podstawy do wyliczenia wynagrodzenia dla Partnera.
 12. W przypadku, gdy wskutek działań Partnera, Klient samodzielnie zarejestruje usługę, należna Partnerowi prowizja zostanie naliczona jeśli:
  a) system Operatora samodzielnie powiąże Klienta z Partnerem dzięki mechanizmom opartym o pliki cookies;
  b) Operator zostanie poinformowany o tym fakcie w ciągu 14 dni od daty rejestracji usługi, a Operator prześle do Partnera drogą e-mail potwierdzenie przyjęcia tej informacji. Informacja ta może zostać przekazana Operatorowi w dowolnej formie.
 13. Gwarancja Satysfakcji uprawnia Klienta do rezygnacji ze świadczonej na jego rzecz usługi: (NQ.start, NQ.biznes, NQ.profesja, NQ.vip) w ciągu 30 dni od dnia dokonania zapłaty. Klient rezygnujący z usługi na mocy Gwarancji Satysfakcji otrzymuje zwrot pieniędzy za wniesioną usługę.
 14. Partnerowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za poleconą usługę, jeśli:
  a) rejestracja tej usługi nie jest możliwa z powodów niezależnych od Operatora, lub usługa ta została anulowana;
  b) Klient otrzymał daną usługę za darmo w ramach promocji.
 15. Operator może wezwać Partnera do podjęcia zgromadzonego wynagrodzenia z tytułu prowizji partnerskiej. Partner zobligowany jest wówczas do wystawienia Operatorowi w ciągu 30 dni od wezwania faktury VAT na kwotę należnej mu prowizji.
 16. Jeśli w ciągu 90 dni od dnia wezwania, o którym mowa w ust. poprzedzającym, Partner nie wystawi Operatorowi poprawnej faktury VAT, zgromadzona prowizja zostanie anulowana.

Rozdział 5. Inne korzyści dla Partnera

 1. Partner po wygenerowaniu pierwszej Nowej Skutecznej Sprzedaży uzyskuje prawo do korzystania z bezpłatnego pakietu NQ.biznes zwanego Darmowym Pakietem, na cały czas trwania umowy.
 2. Darmowy Pakiet nie może być udostępniany w jakiejkolwiek części osobom trzecim, np. w celu hostowania stron osób trzecich.
 3. Darmowy Pakiet nie może być używany do celów, które nie mają bezpośredniego związku z promocyjną działalnością Partnera, będącą przedmiotem niniejszej umowy, chyba że Partner powiadomi Operatora o celu użycia Darmowego Pakietu, oraz Operator wyrazi na to zgodę.

Rozdział 6. Obowiązywanie współpracy

 1. Umowę niniejszą zawarto na czas nieoznaczony.
 2. Umowa może zostać rozwiązana:
  a) jednostronnie, w trybie natychmiastowym przez którąkolwiek ze stron w przypadku naruszenia przez drugą stronę któregokolwiek z jej postanowień,
  b) jednostronnie, bez podania przyczyny, z 30-dniowym okresem wypowiedzenia,
  c) za porozumieniem stron.
 3. Umowa z Partnerem automatycznie wygasa, jeśli w ciągu ostatnich 365 dni, nie została wygenerowana Nowa Skuteczna Sprzedaż usługi z grupy hostingu stron www lub serwerów dedykowanych.
 4. Za dzień wygaśnięcia umowy przyjmuje się dzień następujący 365 dni po dniu, w którym miała miejsca ostatnia Nowa Skuteczna Sprzedaż.
 5. Partner traci prawo do korzystania z Darmowego Pakietu oraz do wynagrodzenia za dokonane Skuteczne Sprzedaże, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.
 6. Ponowna aktywacja Programu Partnerskiego NQ.pl nie przywraca praw utraconych w wyniku rozwiązania lub wygaśnięcia poprzednich umów.

Rozdział 7. Zasady poufności

 1. Operator nie może prowadzić jakichkolwiek działań zmierzających do rezygnacji Klienta z usług świadczonych na jego rzecz przez Partnera.
 2. Zarówno w czasie trwania niniejszej umowy jak i 6 miesięcy od dnia jej zakończenia Partner zobowiązuje się do zachowania wszelkich informacji poufnych, tj. informacji programowych, technicznych, handlowych i organizacyjnych dotyczących współpracy i Usług Operatora, nie ujawnionych do wiadomości publicznej.
 3. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie, zdobywanie albo oferowanie ujawnienia informacji poufnych określonych w punkcie poprzedzającym, jest dopuszczalne wyłącznie za pisemnym zezwoleniem Operatora lub wobec organów administracji publicznej uprawnionych do jej uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 8.Ustalenia końcowe

 1. W sprawach nienormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie zapisy Regulaminu świadczenia usług NQ.pl oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Partner wyraża zgodę na przesyłanie drogą e-mail na wskazany adres informacji dotyczących Programu Partnerskiego (w szczególności informacji o charakterze technicznym i marketingowym) zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).
 3. Wszelkie spory pomiędzy Operatorem a Partnerem, powstałe na tle niniejszej umowy, strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązywać na drodze polubownej.
 4. W przypadku gdy osiągnięcie porozumienia na drodze polubownej nie będzie możliwe, spory o których mowa w ust. 3, strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Operatora.