Dzięki gwarancji satysfakcji, Klienci mają pewność, że jakość usług w NQ.pl jest na najwyższym poziomie. Poniżej znajduje się pełny tekst regulaminu Gwarancji Satysfakcji.

Regulamin Programu „Gwarancja Satysfakcji”

§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki programu „Gwarancja Satysfakcji” zwanego dalej Gwarancją.
 2. Podmiotem udzielającym Gwarancji jest Netlink Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, ul. Korabnicka 9, zwana dalej Operatorem. Spółka zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000192983. NIP: 944-19-79-093 REGON: 357196937.
 3. Gwarancja jest świadczona nabywcom, zwanym dalej Klientami, wybranych usług Operatora, przez określony czas, liczony od dnia dokonania zapłaty za daną usługę.
 4. Niniejszy dokument stanowi jedyną podstawę prawną określającą zasady programu „Gwarancja Satysfakcji”.
 5. Regulamin Programu „Gwarancja Satysfakcji” jest dostępny na stronie internetowej Operatora http://www.nq.pl.
 6. Warunkiem uczestnictwa w programie jest akceptacja niniejszego Regulaminu, co następuje automatycznie poprzez zarejestrowanie usługi i jej opłacenie.

§2 Zasady programu

 1. Operator udziela Klientom Gwarancji polegającej na możliwości rezygnacji z usługi świadczonej przez Operatora, w ciągu 30 dni od dnia dokonania zapłaty za daną usługę, z zachowaniem zwrotu uiszczonej opłaty za tę usługę.
 2. Klient nie jest zobowiązany do podawania przyczyny rezygnacji.
 3. Gwarancją są objęte wyłącznie następujące usługi: NQ.start, NQ.biznes, NQ.profesja, NQ.vip, NQ.developer, NQ.team.
 4. Klient rezygnujący z zakupionej i opłaconej usługi, o której mowa w §2 pkt.3, jest zobowiązany do poinformowania Operatora o swojej decyzji w okresie obowiązywania Gwarancji, wysyłając e-mail lub list polecony. Rezygnacja staje się skuteczna z chwilą wysłania przez Operatora zwrotnej wiadomości e-mail.
 5. Gwarancja jest udzielana Klientom, którzy rejestrują daną usługę po raz pierwszy.
 6. Gwarancja nie obejmuje usług odnawianych przez Klientów.
 7. Skorzystanie przez Klienta z innej promocji organizowanej przez Operatora, na mocy której Klient otrzymuje jakiekolwiek rabaty, upusty cenowe lub darmowe usługi, ogranicza prawo Klienta do otrzymania zwrotu wniesionej opłaty w pełnej wysokości. W takiej sytuacji, zwrot wniesionej opłaty może zostać pomniejszony o wartość udzielonego rabatu, upustu cenowego lub wartości darmowej usługi, zgodnie z obowiązującym cennikiem w dniu otrzymania tego świadczenia.

§3 Zasady zwrotu kosztów

 1. Operator zobowiązuje się do zwrotu wniesionej opłaty w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem opisanym w §2 pkt. 7, w terminie 7 dni od momentu potwierdzenia otrzymanego zgłoszenia, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 2. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu skorzystania z Gwarancji.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012r.
 2. Warunki świadczenia Gwarancji mogą ulec zmianie w trakcie jej trwania, przy czym zmiany te nie mogą naruszyć nabytych praw Klientów. W przypadku zmiany warunków Gwarancji, Operator niezwłocznie poinformuje o nich na swojej stronie internetowej.
 3. W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług spółki Netlink sp. z o.o. dostępnego na stronie internetowej Operatora.